รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

อดีตอาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์เป็นผู้เขียนหนังสือด้านการศึกษามากกว่า 30 เล่ม

สมรรถนะของครูมืออาชีพในยุคสังคมเปลี่ยนแปลง 8 Plus

เรียนออนไลน์

คอร์สเรียน สมรรถนะของครูมืออาชีพในยุคสังคมเปลี่ยนแปลง 8 Plus

วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนและด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อดีตอาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์เป็นผู้เขียนหนังสือด้านการศึกษามากกว่า 30 เล่ม และเป็นวิทยากรบรรยายประชุมปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนทุกระดับการศึกษาทั่วประเทศ ตลอดจนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คอร์สเรียนนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ จะให้ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะทั้ง 8 ข้อ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้คุณครูได้นำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน ที่จะได้เรียนรู้และศึกษร่วมกันในคอร์สนี้ พร้อมมีใบประกาศนียบัตรรับรองการเรียนเมื่อเรียนจบหลักสูตร (สามารถปริ้นท์ในระบบได้ทันที)

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคอร์ส

ให้คุณครูได้เรียนรู้ในเรื่อง การปรับใช้สมรรถนะต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นเรียน

เนื้อหาคอร์สเรียน

หลักสูตรนี้ปลดล๊อกการพัฒนาครูให้มีสมรรถนะเพื่อนำไปใช้จัดการเรียนรู้ในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยถึงระดับมหาวิทยาลัย และรวมทุกช่วงวัยให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาไทยคือ เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นนวัตกร พร้อมด้วยความมีคุณธรรมและค่านิยม จึงจำเป็นต้องสร้างนักหลักสูตรและการสอน นักการศึกษา และโดยเฉพาะครูผู้เป็นหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ให้มีสมรรถนะของครูมืออาชีพ ไปพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายข้างต้น รวมทั้งต้องไปพัฒนาตนเองให้เป็นนักนวัตกร สร้างนวัตกรรมการศึกษา ซึ่งเรียกว่า 8 plus

บทที่ 1 สังคมเปลี่ยนแปลง การศึกษาเปลี่ยนไป

บทที่ 2 สมรรถนะกับการเสริมสร้าง

บทที่ 3 สมรรถนะการสร้างหลักสูตร C1

บทที่ 4 สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก C2

บทที่ 5 สมรรถนะการใช้นวัตกรรมการสอน C3

บทที่ 6 สมรรถนะการประเมินผลการเรียนรู้ C4

บทที่ 7 สมรรถนะการวิจัยปฎิบัติการในชั้นเรียน C5

บทที่ 8 สมรรถนะการจัดการชั้นเรียน C6

บทที่ 9 สมรรถนะการพัฒนาลักษณะนิสัย C7

บทที่ 10 สมรรถนะการนิเทศเชิงรุก C8

บทที่ 11 บทสรุป

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพในการสอนได้ในทุกระดับชั้นเรียน

เหมาะสำหรับ

1.ครูมืออาชีพทุกระดับการศึกษา

2.นักหลักสูตรและการสอน 

3.ผู้บริหาร 

4.นักการศึกษา

5.ตลอดจนผู้สนใจเรียนรู้ด้านศาสตร์การจัดการเรียนรู้

990 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง