How To Buy Buy

1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการ

กดเพิ่มใส่รถเข็น

2

ไปยังเมนูรถเข็น

ตรวจสอบข้อมูลดำเนินการชำระเงิน

3

แจ้งชำระเงิน

จากนั้นรออนุมัติ

1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการ

กดเพิ่มใส่รถเข็น

2

ไปยังเมนูรถเข็น

ตรวจสอบข้อมูลดำเนินการชำระเงิน

3

แจ้งชำระเงิน

จากนั้นรออนุมัติ