รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดีโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

อดีตอาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์เป็นผู้เขียนหนังสือด้านการศึกษามากกว่า 30 เล่ม

สมรรถนะของครูมืออาชีพในยุคสังคมเปลี่ยนแปลง 8 Plus

เรียนออนไลน์

คอร์สเรียนหลักสูตร สมรรถนะของครูมืออาชีพในยุคสังคมเปลี่ยนแปลง 8 Plus เน้นสาระด้านต่อไปนี้

1.สมรรถนะการสร้างหลักสูตร

2.สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

3.สมรรถนะการใช้นวัตกรรมการสอน

4.สมรรถนะการประเมินผลการเรียนรู้

5.สมรรถนะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

6.สมรรถนะการจัดการชั้นเรียน

7.สมรรถนะการพัฒนาลักษณะนิสัย

8.สมรรถนะการนิเทศเชิงรุก


โดยรวม 8 สมรรถนะของครูมืออาชีพที่จะสามารถไปพัฒนานวัตกรรมตามสมรรถนะทั้ง 8 เป็นการต่อยอด เรียกว่า 8 plus


เหตุใดต้องเรียนหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้ปลดล๊อกการพัฒนาครูให้มีสมรรถนะเพื่อนำไปใช้จัดการเรียนรู้ในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยถึงระดับมหาวิทยาลัย และรวมทุกช่วงวัยให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาไทยคือ เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นนวัตกร พร้อมด้วยความมีคุณธรรมและค่านิยม จึงจำเป็นต้องสร้างนักหลักสูตรและการสอน นักการศึกษา และโดยเฉพาะครู ผู้เป็นหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ให้มีสมรรถนะของครูมืออาชีพ ไปพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายข้างต้น รวมทั้งต้องไปพัฒนาตนเองให้เป็นนักนวัตกร สร้างนวัตกรรมการศึกษา ซึ่งเรียกว่า 8 plus


หลักสูตรนี้เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับครูมืออาชีพทุกระดับการศึกษา นักหลักสูตรและการสอน ผู้บริหาร นักการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจเรียนรู้ด้านศาสตร์การจัดการเรียนรู้ในยุคสังคมเปลี่ยนแปลง

ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์

1,590 บาทไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง