รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

วิชัย ปีติเจริญธรรม

เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิตใจ ทัศนคติ กรอบความคิด จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม คำพูดของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง เป็นผู้นำการฝึกอบรมสัมมนาระดับชาติ ให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศหลายร้อยแห่ง อาทิเช่น โรงแรมโอเรียนเต็ล, โรงพยาบาลกรุงเทพ, ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารไทยพาณิชย์, เดอะพิซซ่าคอมปานี, กิฟฟารีน ฯลฯ

PDPA FOR ALL : พรบ.คุ้มครองส่วนบุคคลที่พนักงานต้องรู้ (ภาค 1)

เรียนออนไลน์

คอร์ส PDPA FOR ALL : พรบ.คุ้มครองส่วนบุคคลที่พนักงานต้องรู้ (ภาค 1)

Personal Data Protection Act หรือที่เรียกว่า PDPA คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ว่าด้วย กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยระบุให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ต้องไม่นำเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ที่เราไม่ยินยอม เหตุผลในการประกาศใช้ PDPA เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันได้พัฒนาขึ้น มีช่องทางการติดต่อกันได้หลากหลาย ทำให้มีช่องทางการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลง่ายขึ้น และสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูล ตลอดจนส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงต้องมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ หรือมาตรการกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยมากขึ้น

เนื้อหา

1.PDPA FOR ALL : พรบ.คุ้มครองส่วนบุคคลสำหรับทุกคนในองค์กรต้องรู้ เพื่อกันไว้ดีกว่าแก้ แย่แล้วแก้ไม่ทัน(ภาค 1)

2.ทำไม HR ต้องเป็นเจ้าภาพ รวบรวมทุกฝ่าย เข้ามาเป็นทีม PDPA (ทีมผู้บริหาร, ทีมHR, ทีมกฎหมาย, ทีมIT, ทีมฝ่ายขาย-การตลาด, ทีมตรวจสอบ-บัญชี, ทีมฝ่ายบริหาร, ทีมจัดซื้อ, ทีมฝ่ายต้อนรับฯลฯ)

3.ผลดี ผลเสีย ของPDPA ถ้าทำและไม่ทำ จะเกิดผลกระทบอย่างไรต่อองค์กรคุณ (โทษทางปกครอง 5ล้านบาท, โทษทางอาญา จำคุก 1 ปี ปรับ 1 ล้าน โทษทางแพ่ง จ่ายชดเชย 2 เท่า)

4.ความเป็นมา, เจตนารมณ์, สาระสำคัญ PDPA

5.หลักของความยินยอม, ความยินยอมกรณีผู้ที่มีความสามารถจำกัด การดำเนินการเมื่อเปลี่ยนวัตถุประสงค์

6.ตัวอย่างที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล, วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามหลักกฎหมายPDPA

7.แหล่งที่มาของข้อมูล, ข้อมูลส่วนบุคคลที่ห้ามเก็บรวบรวม(ข้อมูลที่มีความสำคัญ และอ่อนไหว)

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

1.ทำให้ผู้บริหาร และทีมงานในฝ่ายต่างๆ สามารถเตรียมรับมือกับกฎหมาย PDPA ที่จะประกาศใช้ ในวันที่ 1 มิ.ย.2564 นี้

2.ป้องกันปัญหาทำผิดกฎหมาย PDPA โดยไม่ได้ตั้งใจ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์

3.ทำให้ทีมงาน PDPA สามารถช่วยให้องค์กรได้ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงได้ทันต่อสถานการณ์

4.สามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องอย่างเป็นระบบ

5.สร้างความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือ ในสายตาของผู้ที่เกี่ยวข้อง กับองค์กรในการปฎิบัติตามกฎหมาย PDPA

เหมาะสำหรับ

1.ทีมผู้บริหาร และหัวหน้างานทุกคนต้องรู้ (มีโทษจำคุก, ปรับถึง 5 ล้านบาท)

2.ทีม HR (ดูแลข้อมูลพนักงาน), ทีมฝ่ายขาย - การตลาด (ดูแลข้อมูลลูกค้า)

3.ทีมกฎหมาย (ร่างสัญญาตามกฎหมาย PDPA)

4.ทีม IT (หาซอฟแวร์บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ตามกฎหมายPDPA)

5.ทีมบัญชี, ทีมตรวจสอบภายใน, ทีมจัดซื้อ, ทีมฝ่ายบริการและต้อนรับ, ทีมฝ่ายต่างประเทศ

2,100 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง