รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

วิชัย ปีติเจริญธรรม

เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิตใจ ทัศนคติ กรอบความคิด จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม คำพูดของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง เป็นผู้นำการฝึกอบรมสัมมนาระดับชาติ ให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศหลายร้อยแห่ง อาทิเช่น โรงแรมโอเรียนเต็ล, โรงพยาบาลกรุงเทพ, ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารไทยพาณิชย์, เดอะพิซซ่าคอมปานี, กิฟฟารีน ฯลฯ

ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยISO45001:2018 สู่ความปลอดภัยขององค์กร

เรียนออนไลน์

คอร์ส ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยISO45001:2018 สู่ความปลอดภัยขององค์กร

ผู้สอน

1.ดร.จิรวัตร โชคคติวัฒน์

วิทยากรที่ปรึกษาวางระบบบริหารคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับ SME ภาครัฐและเอกชน หัวหน้าผู้ตรวจประเมินให้การรับรองระบบบริหารคุณภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO9001, ISO14001, ISO45001) ในประเทศและต่างประเทศ มากกว่า 20 ปี ประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และบริการ

2.อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม

วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ ให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง เช่น โรงแรมโอเรียลเต็ล สายการบินบางกอกแอร์เวย์ AIS TRUE DTAC รพ.กรุงเทพ เดอะพิซซ่าคอมปะนี ผ่านหลักสูตรด้านการพัฒนาผู้นำ การขาย การบริการ การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ การทำงานเป็นทีม และการพัฒนาทัศนคติเชิงบวก

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้

1.เพิ่มความสำเร็จองค์กรด้วยระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2.คุณค่าและคุณประโยชน์ของ ISO45001:2018

3.ผลกระทบและความเสียหายร้ายแรงจากความเสี่ยงและอันตราย

4.จุดกำเนิด ความเป็นมา และความสำคัญ, ไขข้อข้องใจ, เริ่มต้นอย่างไรดี

5.นิยามความหมาย, ภาพรวมโครงสร้างข้อกำหนด 10 ประการ

6.ทำความเข้าใจองค์กร, ภาวะผู้นำและความมุ่งมั่น, การวางแผน, การสนับสนุน, การจัดการอันตรายและความเสี่ยง, การติดตามประเมินผลและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

1.เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดระบบ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO45001:2018

2.พนักงานมีจิตสำนึกเกี่ยวกับระบบอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO45001:2018

3.สามารถประยุกต์ใช้ระบบอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO45001:2018 ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับ

1.ผู้ประกอบการ, เจ้าของกิจการ, ผู้บริหารระดับสูง

2.ฝ่ายขาย, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายบุคคล

3.ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ,ปวช. ปวส.ด้านวิชาชีพ

4.ผู้ที่ทำระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่ได้รับความร่วมมือ

5.ผู้ที่ดูแลงานชีวอนามัยและความปลอดภัย อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ส่วนยานยนต์, เหล็ก, อาหาร, โลจิสติก, พลาสติก, ปีโตรเคมี ฯลฯ

2,100 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง