รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

วิชัย ปีติเจริญธรรม

เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิตใจ ทัศนคติ กรอบความคิด จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม คำพูดของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง เป็นผู้นำการฝึกอบรมสัมมนาระดับชาติ ให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศหลายร้อยแห่ง อาทิเช่น โรงแรมโอเรียนเต็ล, โรงพยาบาลกรุงเทพ, ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารไทยพาณิชย์, เดอะพิซซ่าคอมปานี, กิฟฟารีน ฯลฯ

PDPA FOR ALL : รูัไว้ปลอดภัยกว่า ภาคปฏิบัติ (ภาค 2) กลยุทธ์การวางแผนดำเนินการ ตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เรียนออนไลน์

คอร์ส PDPA FOR ALL : รูัไว้ปลอดภัยกว่า ภาคปฏิบัติ (ภาค 2) กลยุทธ์การวางแผนดำเนินการ ตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Personal Data Protection Act หรือที่เรียกว่า PDPA คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ว่าด้วย กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยระบุให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ต้องไม่นำเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ที่เราไม่ยินยอม

เนื้อหาหลักของวิชา

1.ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อ PDPA FOR ALL : พรบ.คุ้มครองส่วนบุคคล

2.คำถามที่ผู้บริหารต้องตอบ! ว่าเข้าใจ, วางแผน, มองเห็นภาพ, มั่นใจ ได้กำกับดูแล, มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลหรือไม่, เล็งเห็นสิทธิของเจ้าของข้อมูลไหม, และเข้าใจผลกระทบ ตลอดจน มีกระบวนการต่างๆ ที่ตอบสนองต่อ PDPA หรือไม่อย่างไร?

3.สิทธิของเจ้าของข้อมูล 6 ประการ

4.หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 6ประการ

5.หน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 3 ประการ

6.หน้าที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล 4 ประการ

7.5  ขั้นตอนสำคัญ เพื่อพัฒนานโยบายการเก็บรักษาข้อมูล

8.การร้องเรียน และบทกำหนดโทษ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.ทำให้ผู้บริหาร และทีมงานในฝ่ายต่างๆ สามารถเตรียมรับมือกับกฎหมาย PDPA ที่จะประกาศใช้ ในวันที่ 1 มิ.ย.2564 นี้

2.ป้องกันปัญหาทำผิดกฎหมาย PDPA โดยไม่ได้ตั้งใจ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์

3.ทำให้ทีมงาน PDPA สามารถช่วยให้องค์กรได้ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงได้ทันต่อสถานการณ์

4.สามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องอย่างเป็นระบบ

5.สร้างความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือ ในสายตาของผู้ที่เกี่ยวข้อง กับองค์กรในการปฎิบัติตามกฎหมาย PDPA

เหมาะสำหรับ

1.ทีมผู้บริหาร และหัวหน้างานทุกคนต้องรู้ (มีโทษจำคุก, ปรับถึง 5 ล้านบาท)

2.ทีมHR ดูแลข้อมูลพนักงาน), ทีมฝ่ายขาย - การตลาด (ดูแลข้อมูลลูกค้า)

3.ทีมกฎหมาย (ร่างสัญญาตามกฎหมาย PDPA)

4.ทีม IT (หาซอฟแวร์บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ตามกฎหมาย PDPA)

2,100 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง