รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

นิสิตา ปีติเจริญธรรม

ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเด็กออทิสติกบ้านอุ่นรัก

หลักสูตรที่ 3 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยอนุบาลอย่างสร้างสรรค์ (โดยไม่ทำร้ายจิตใจเด็ก)

เรียนออนไลน์

หลักสูตรที่ 3 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยอนุบาลอย่างสร้างสรรค์ (โดยไม่ทำร้ายจิตใจเด็ก)

ชุดความรู้จิตวิทยาสำหรับครูอนุบาลมืออาชีพ

สอนโดยอาจารย์นิสิตา ปีติเจริญธรรม 

ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเด็กออทิสติกบ้านอุ่นรัก    

เนื้อหาหลัก        

1.ความหมายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

2.ปัจจัยที่จะทำให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประสบผลสำเร็จ

3.สาเหตุของปัญหาพฤติกรรมในวัยเด็ก

4.ข้อควรระวังสำหรับครูเพื่อป้องกันพฤติกรรมปัญหา

5.เทคนิคทางจิตวิทยาที่ใช้ในการสร้างพฤติกรรมใหม่

6.เทคนิคทางจิตวิทยาที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้

1.ความหมายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

2.สาเหตุที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก

3.ปัจจัยที่จะทำให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประสบผลสำเร็จ

4.สาเหตุของปัญหาพฤติกรรมในวัยเด็ก

5.ข้อควรระวังสำหรับครูเพื่อไม่ให้เด็กเกิดพฤติกรรมปัญหา

6.ขั้นตอนการปรับพฤติกรรม

7.การวิเคราะห์พฤติกรรม

8.การสร้างพฤติกรรมใหม่ ด้วยเทคนิคทางจิตวิทยา

9.การใช้คำพูดเชิงบวก  (การสร้างพฤติกรรมใหม่ ด้วยเทคนิคทางจิตวิทยา)

10.การทำแบบอย่างให้ดู (การสร้างพฤติกรรมใหม่ ด้วยเทคนิคทางจิตวิทยา)

11.การเสริมแรงทางบวก (การสร้างพฤติกรรมใหม่ ด้วยเทคนิคทางจิตวิทยา)

12.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์   ด้วยเทคนิคทางจิตวิทยา

13.การใช้เวลานอก Time OUT (การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ด้วยเทคนิคทางจิตวิทยา)

14.การให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

15.การพูดคุยกับเด็กหลังความขัดแย้ง

16.ข้อคิดสำหรับครู เมื่อเด็กทำผิด

17.ข้อคิด ในการลงโทษเมื่อเด็กทำผิดพลาด

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

1.ได้เรียนรู้แนวคิดและวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด็ก ได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ทิ้งร่องรอยทางอารมณ์ให้กับเด็ก

2.ได้เรียนรู้ความสำคัญในการใช้วิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้เด็กสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมไปกับการเจริญเติบโดทางอารมณ์ และรู้สึกดีต่อตนเอง

3.ช่วยให้ผู้ปกครองรู้สึกเชื่อมั่นว่าครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กด้วยวิธีการทางบวก

เหมาะสำหรับ

ครูอนุบาล ครูพี่เลี้ยง ครูชั้นเนอสเซอรี่ NURSERY ผู้ที่สนใจการดูแลเด็กเล็ก พี่เลี้ยงเด็ก ออแพร์ (Au Pair) 

ครูธุรการ บุคลลากรทุกคนในโรงเรียน และฝ่ายบริหารเพื่อสังเกตและนิเทศน์งาน

พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กๆวัยอนุบาล และบุคคลที่สนใจความรู้เชิงจิตวิทยา 

มีใบประกาศนียบัตรรับรอง

เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สามารถปริ้นท์ใบประกาศนียบัตรรับรองในระบบได้ทันที

โดยผู้เรียนต้องใส่ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง ตอนที่ทำการใส่ข้อมูลสมัครสมาชิก (register) บนเว็บไซต์ chulabookcourse.com แล้ว

1,790 บาท
ไม่จำกัดเวลา