รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

นิสิตา ปีติเจริญธรรม

ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเด็กออทิสติกบ้านอุ่นรัก

เคล็ดลับการเลี้ยงดูเด็กออทิสติกให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง

เรียนออนไลน์

คอร์ส เคล็ดลับการเลี้ยงดูเด็กออทิสติกให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง 

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดูเด็กออทิสติกในระดับต่าง ๆ วัยเด็กเล็ก วัยประถม วัยรุ่น อย่างเข้าใจธรรมชาติของเด็ก

สอนโดยอาจารย์นิสิตา ปีติเจริญธรรม ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเด็กออทิสติกบ้านอุ่นรัก

เนื้อหาหลัก

เคล็ดลับการการเลี้ยงดูที่จะส่งเสริมให้เด็กออทิสติกมีพัฒนาการที่ก้าวหน้า

เข้าใจธรรมชาติและอาการของเด็กออทิสติก

แผนที่ชีวิตที่จะนำทางให้เด็กออทิสติกประสบความสำเร็จ

เส้นทางการศึกษาและอาชีพของเด็กออทิสติก

การเลี้ยงดูเด็กออทิสติกในวัยเด็กเล็ก

การเลี้ยงดูเด็กออทิสติกในวัยประถม

การเลี้ยงดูเด็กออทิสติกในวัยรุ่น

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ 

เคล็ดลับการเลี้ยงดูเด็กออทิสติกให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง

เข้าใจธรรมชาติและอาการของเด็กออทิสติก 

 • อาการที่ขัดขวางความก้าวหน้าทางพัฒนาการ การดำรงชีวิต และการเรียนรู้ใหม่ ๆ
 • ความบกพร่องทางสังคม
 • ความล่าช้าทางภาษา
 • พฤติกรรมของเด็กออทิสติก
 • อารมณ์ของเด็กออทิสติก

แผนที่ชีวิตที่จะนำทางให้เด็กออทิสติกประสบความสำเร็จ การติดตามพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และทบทวนแผนชีวิตเป็นระยะให้สอดคล้องกับพัฒนาการ

เส้นทางการศึกษาและอาชีพของเด็กออทิสติกที่มีระดับอาการแตกต่างกัน

การเลี้ยงดูเด็กออทิสติกในวัยเด็กเล็ก

 • การกระตุ้นพัฒนาการระยะเริ่มแรก
 • การเตรียมความพร้อมก่อนไปโรงเรียน
 • การสร้างสัมพันธภาพคือด่านแรกของการเข้าถึงเด็กออทิสติก
 • การเลี้ยงดูของครอบครัวที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก

การเลี้ยงดูเด็กออทิสติกในวัยประถม

 • การวางโครงสร้างชีวิตให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน
 • การฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันเพื่อสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองในวัยผู้ใหญ่
 • การฝึกให้เด็กทำงานบ้านเพื่อเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของครอบครัว
 • การสอนมารยาท แทรกกฎกติกาง่าย ๆ ตามวัย

การเลี้ยงดูเด็กออทิสติกในวัยรุ่น

 • การดูแลด้านรางกายที่เปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น
 • การสอนพฤติกรรมทางเพศ
 • การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ในวัยรุ่น
 • การจัดกิจวัตรประจำวันที่สนับสนุนให้เด็กออทิสติกสามารถดำรงชีวิตได้ตามสภาพจริง
 • การนำกิจกรรมที่เด็กหมกมุ่นมาต่อยอดเป็นงานอดิเรกและนำสู่อาชีพ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ทำให้ทราบภาพรวมเหมือนมีแผนที่ชีวิตในการสนับสนุนให้เด็กออทิสติกเติบโตก้าวหน้าแบบยั่งยืน

ทำให้ทราบแนวทางการเลี้ยงดูเด็กออทิสติกแต่ละช่วงวัยตั้งแต่วัยเด็กเล็กถึงวัยรุ่น

สร้างกำลังใจและความเชื่อมั่นให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ในการเลี้ยงดูให้เด็กออทิสติกเติบโตอย่างมีคุณภาพและสามารถดำรงชีวิตในวัยผู้ใหญ่ได้ด้วยตนเอง

ช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่เข้าไม่ถึงการบริการได้ทราบแนวทางในการดูแลเด็กออทิสติกอย่างมีทิศทาง ซึ่งจะส่งผลให้เด็กออทิสติกมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าได้เร็วขึ้น ช่วยย่นระยะเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษา

เหมาะสำหรับ

พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น

ผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์

บุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรทางการแพทย์

มีใบประกาศนียบัตรรับรอง เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว สามารถปริ้นท์ในระบบได้

2,900 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง