รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

วิชัย ปีติเจริญธรรม

เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิตใจ ทัศนคติ กรอบความคิด จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม คำพูดของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง เป็นผู้นำการฝึกอบรมสัมมนาระดับชาติ ให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศหลายร้อยแห่ง อาทิเช่น โรงแรมโอเรียนเต็ล, โรงพยาบาลกรุงเทพ, ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารไทยพาณิชย์, เดอะพิซซ่าคอมปานี, กิฟฟารีน ฯลฯ
Profile

จิวัตร โชคคติวัฒน์

วิทยากรที่ปรึกษาวางระบบบริหารคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับ SME ภาครัฐและเอกชน

เพิ่มขีดความสามารถองค์กรคุณด้วย ISO 14001: 2015 ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม

เรียนออนไลน์

คอร์ส เพิ่มขีดความสามารถองค์กรคุณด้วย ISO14001: 2015 ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม

สอนโดย ดร.จิวัตร โชคคติวัฒน์:

เป็นวิทยากรที่ปรึกษาวางระบบบริหารคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับ SME ภาครัฐและเอกชน 

หัวหน้าผู้ตรวจประเมินให้การรับรองระบบบริหารคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO9001, ISO14001, ISO45001)

ในประเทศและต่างประเทศ มากกว่า 20 ปี

อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม:

เป็นวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ ให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง

เนื้อหาหลัก

เพิ่มขีดความสามารถองค์กรคุณด้วย ISO14001: 2015 ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม

ทำไมองค์กรคุณจึงต้องมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์สำคัญที่คุณจะได้รับจากภายในและภายนอกองค์กรของคุณ

ความเป็นมา ความสำคัญ และความจำเป็นของระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 ที่จะส่งผลต่อองค์กรคุณ

ขั้นตอนสำคัญในการจัดทำระบบ ISO 14001: 2015 : การสำรวจพื้นที่ ทำความรู้จักข้อกำหนด 10 ประการ – ข้อกำหนดที่ 1 – 3 เป็น ขอบข่าย อ้างอิง และอธิบายศัพท์

ข้อกำหนดที่ 4 รู้จักบริบทสิ่งแวดล้อมองค์กรคุณ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ข้อกำหนดที่ 5 ภาวะผู้นำ และความมุ่งมั่นในการทำระบบจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้อย่างแท้จริง นโยบายสิ่งแวดล้อม บทบาทหน้าที่ ของผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

ข้อกำหนดที่ 6 การวางแผนรับมือกับความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ข้อผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ตามวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และแผนงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ข้อกำหนดที่ 7 การสนับสนุน ด้านทรัพยากร ความสามารถของทีมงาน และจิตสำนึกที่เห็นความสำคัญอย่างแท้จริง การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจไปสู่ความสำเร็จ การดำเนินการ ทั้งการวางแผน การควบคุม

และการเตรียมพร้อมฉุกเฉิน

ข้อกำหนดที่8 การนำไปปฏิบัติ การวางแผนและการควบคุมการนำไปปฏิบัติและควบคุม การเตรียมความพร้อมและตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉิน

ข้อกำหนดที่ 9 การประเมินสมรรถนะ การวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่

ข้อกำหนดที่ 10 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้

เพิ่มขีดความสามารถองค์กรคุณด้วย ISO14001: 2015 ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม

ทำไมองค์กรคุณจึงต้องบริหารระบบจัดการสิ่งแวดล้อมด้วย

ประโยชน์สำคัญที่คุณจะได้รับจากภายในองค์กรคุณ

ประโยชน์สำคัญที่คุณจะได้รับจากภายนอกองค์กรคุณ

ความเป็นมา ความสำคัญ และความจำเป็นของระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 ที่จะส่งผลต่อองค์กรคุณ

ขั้นตอนสำคัญในการจัดทำระบบ ISO 14001: 2015 : การสำรวจพื้นที่

ทำความรู้จักข้อกำหนด 10 ข้อ – ข้อกำหนดที่ 1 – 3 เป็น ขอบข่าย อ้างอิง และอธิบายศัพท์

ข้อกำหนดที่ 4 รู้จักบริบทสิ่งแวดล้อมองค์กรคุณ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

ข้อกำหนดที่ 5 ภาวะผู้นำ และความมุ่งมั่นในการทำระบบจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้อย่างแท้จริง

ข้อกำหนดที่ 5 นโยบายสิ่งแวดล้อม บทบาทหน้าที่ ของผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

ข้อกำหนดที่ 6 การวางแผนรับมือกับความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อกำหนดที่ 6 ข้อผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อกำหนดที่ 6 ตามวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และแผนงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ข้อกำหนดที่ 7 การสนับสนุน ด้านทรัพยากร ความสามารถของทีมงาน และจิตสำนึกที่เห็นความสำคัญอย่างแท้จริง

ข้อกำหนดที่ 7 การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจไปสู่ความสำเร็จ

ข้อกำหนดที่ 8 การดำเนินการ ทั้งการวางแผน การควบคุม และการเตรียมพร้อมสถานการณ์ฉุกเฉิน

ข้อกำหนดที่ 9 การประเมินสมรรถนะ การวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่

ข้อกำหนดที่ 10 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ลูกค้าเกิดความมั่นใจในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าและบริการ

การจัดการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

บรรลุความต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความคาดหวังลูกค้า ชุมชน  หน่วยราชการและสถาบันการเงิน

เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร

เป็นส่วนหนึ่งของการมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เหมาะสำหรับ      

ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้จัดการ หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ องค์กรที่จัดทำระบบคุณภาพ

ภาคบริการ และผู้สนใจทั่วไป

2,100 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง