รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
1 ปี

Data Analytics Essentials (ระยะเวลาเรียน 1 ปี)

เรียนออนไลน์

หลักสูตร Data Analytics Essentials “สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูล”

สอนโดย คณาจารย์ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้าน Business Analytics และ Data Science จำนวน 9 ท่าน 

รองศาสตราจารย์ ดร. อัษฏาพร ทรัพทย์สมบูรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์เจ้า มงคลนาวิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัท กุลวานิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัตติฤดี เจริญรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูริพันธุ์ รุจิขจร

รองศาสตราจารย์ ดร. บุรัชย์ ภัทรโกศล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์มณี รัตนวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิฐรา พึ่งพาพงศ์

รองศาสตราจารย์ ดร. เสกสรร เกียรติสุไพบูลย์ 

ข้อมูลถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าขององค์กร

การจะสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล หรือ Data-driven Organization พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลและต้องสามารถนำข้อมูลที่มีมาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรได้ ดังนั้นการให้พนักงานในองค์กรได้มีความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์ถึงลักษณะข้อมูลที่ดีว่ามีองค์ประกอบอย่างไร การใช้ Data Visualization และเล่าเรื่องราวจากข้อมูลที่มี รวมถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำ Data Modelling และการวัดประสิทธิภาพจาก Data Model ดังกล่าวจึงมีความสำคัญยิ่ง

เนื้อหาหลัก/สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้

Become a Successful Data Analyst สอนโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อัษฏาพร ทรัพทย์สมบูรณ์

More than Just Data สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์เจ้า มงคลนาวิน

Critical Thinking in Data สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัท กุลวานิช

Bias in Data Collection สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัตติฤดี เจริญรักษ์

Right Chart for the Right Task สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูริพันธุ์ รุจิขจร

Tell Your Data Story สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูริพันธุ์ รุจิขจร

A Brief Introduction to Power BI สอนโดย รองศาสตราจารย์ ดร. บุรัชย์ ภัทรโกศล

Step Up Your Analytics สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์มณี รัตนวิชา

Know the Past and Predict the Future สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิฐรา พึ่งพาพงศ์

Performance Measurement for AI สอนโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เสกสรร เกียรติสุไพบูลย์

Advanced Performance Measurement for AI สอนโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เสกสรร เกียรติสุไพบูลย์

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์เชิงวิพากย์ได้ว่าข้อมูลที่มีนั้น เป็นข้อมูลที่ดี มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ได้

ผู้เรียนสามารถสร้าง Data Visualization ขั้นต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้โปรแกรม Power BI ได้ และสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของข้อมูลผ่าน Data Visualization ที่สร้างขึ้นมาได้

ผู้เรียนรู้จักประเภทของการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนเข้าใจแนวคิดหลักของเทคนิคพยากรณ์และการวัดประสิทธิภาพจากตัวแบบพยากรณ์

เหมาะสำหรับ

พนักงานทุกระดับในองค์กรที่ยังไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการวิเคราะห์ข้อมูล

เมื่อเรียนครบทุกบทแล้ว มีใบประกาศนียบัตรรับรองผลการเรียนสามารถปริ้นท์ในระบบได้

1,980 บาท
1 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง