รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ธีรเมธินท์ ศรีไพศาลเจริญ (ครูก๊อบ)

ครูสอนคอมพิวเตอร์ ที่สถาบันสอนคอมพิวเตอร์และภาษา BCC และ สถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษา อาจารย์พิเศษ สอนวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน , คณิตศาสตร์เพิ่มเติม , ฟิสิกส์พื้นฐาน และ ฟิสิกส์เพิ่มเติม ระดับ ม.ปลาย โรงเรียนเพลินพัฒนา กรุงเทพฯ

การแยกตัวประกอบ 8 แบบ

เรียนออนไลน์

การแยกตัวประกอบ เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยม

โดยเฉพาะการหารสังเคราะห์ คอร์สเรียนนี้ครูก๊อบจึงรวบรวมหลักการแยกตัวประกอบทั้งหมด 8 แบบ โดยเรียงลำดับจากง่ายไปยาก เหมาะกับการเรียนปรับพื้นฐานหรือทบทวนอย่างกระชับตรงประเด็นที่สุดคอร์สเรียน การแยกตัวประกอบ 8 แบบ ประกอบด้วยหลักการ / ตัวอย่าง และ แบบฝึกหัด ทั้งหมด 8 หัวข้อ ได้แก่

  1. การดึงตัวร่วม
  2. การแยกสามเทอมเป็นสองวงเล็บ
  3. ผลต่างของกำลังสอง
  4. กำหลังสองสมบูรณ์
  5. ผลบวกและผลต่างของกำลังสาม
  6. กำลังสามสมบูรณ์
  7. การหารพหุนาม(หารยาว)
  8. การหารสังเคราะห์

โดยในแต่ละหัวข้อ จะประกอบด้วย หัวข้อย่อย 2 หัวข้อ แล้วตามด้วยแบบฝึกหัดอีก อย่างละ10 ข้อ เฉลยละเอียดทุกข้อ ทั้งหมดนี้ มีเอกสาร pdf ให้ดาวน์โหลดเรียนไปจดไปพร้อมกัน เหมาะกับผู้ที่ต้องการทบทวนเรื่อง การแยกตัวประกอบอย่างจริงจัง เข้มข้น และมีความอดทนอย่างเพียงพอ

วัตถุประสงค์ของคอร์สเรียนนี้

เพื่อให้นักเรียนสามารถแยกตัวประกอบด้วยเทคนิคต่าง ๆ ได้ ด้วยวิธีการแยกตัวประกอบทั้ง 8 แบบ

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน ม.ต้น , ม.ปลาย และนักศึกษา รวมทั้งผู้สนใจ ที่ต้องการทบทวนและทำความเข้าใจเรื่องการแยกตัวประกอบอย่างจริงจัง เข้มข้น

590 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง