รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

English Structures (English language)

เรียนออนไลน์

The language used for teaching is English. The contents can be divided into

1.main contents parts of speech

 • clauses/ noun clause, adjective clause, adverb clause             
 • tenses         
 • subject-verb agreement
 • word choices / verb form

2.Techniques for solving

 • sentence completion
 • error identification 

3.tests

 • Tests covered both sentence completion and error identification

Taught by Asst. Prof. Dr. Nares Surasith, who

 • graduated B.A (English) M.A. English and Ph.D. (English-Comparative Literature)
 • has been teaching English in various universities for more than 25 years 
 • wrote more than 65 books, all of which are available in dominant bookstores around the country

ในหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยบทเรียน 78 ตอน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่อง

Position of noun and suffix ending, Types of noun, Formation of noun, Noun as complement, Pronoun, Adjective suffix endings and positions of adjective, Compassion of adjective, Positions of adverb, Structures of verbs, Past form of verbs, Present perfect tense, Past perfect tense, Modal auxiliary verb, Verb to be as auxiliary verb, Continuous forms of tenses, Passive forms, Preposition, Preposition used with time/ place/ other, Test on position of sentence, Review English structure, Answer the test, Enough, too, Such, such a, so, too, One, each, one of the, each of the, Thousand, thousands of, After, afterward, some, any, Like, alike, similar to etc.

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเพิ่มเติม ไฟล์เอกสารประกอบการเรียน

 • Final test; 100 items
 • Textbook
 • The text 2-1
 • โครงสร้างประโยค

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่ต้องเตรียมตัวสอบ TOEIC, TOEFL, TU-GET, CU-TEP รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่อง Grammar

 

 

2,500 บาท
5 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง