รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หลักภาษาอังกฤษเพื่อพิชิตข้อสอบ TOEFL

เรียนออนไลน์

คอร์สหลักภาษาอังกฤษเพื่อพิชิตข้อสอบ TOEFL

สอนโดย ผศ. ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก มากว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

เนื้อหาหลักประกอบด้วยเรื่อง

1.เนื้อหาหลัก ประกอบด้วยเรื่อง โครงสร้างภาษาอังกฤษ tenses- Active Voice- Passive Voice- clauses-และเนื้อหาสำคัญ ๆ อีกมากมาย

2.การสร้างคำศัพท์ prefix-ROOT- suffix

3. เทคนิคการทำข้อสอบและแบบฝึกหัดเสมือนจริง

vocabulary 100 ข้อ

Sentence Completion 100 ข้อ

Error Identification 100 ข้อ

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่อง

Modifiers, double comparison, subject-verb agreement, the reason…that, causative verb have, get, make free

no sooner than, stop, remember, forget, let, help, used to, be used to, would rather, would rather….that, verbal idioms, phrases and clauses, test on phrases and clause, infinitive and gerund, clauses, that clause, noun clause, adjective clause เป็นต้น

พร้อมไฟล์เอกสารประกอบเรียน

หลักภาษาอังกฤษพิชิตข้อสอบ TOELF ORIGINAL

หลักภาษาอังกฤษพิชิตข้อสอบ อธิบาย

มีใบประกาศนียบัตรรับรอง

เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สามารถปริ้นท์ใบประกาศนียบัตรรับรองในระบบได้ทันที

โดยผู้เรียนต้องใส่ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง ตอนที่ทำการใส่ข้อมูลสมัครสมาชิก (register) บนเว็บไซต์ chulabookcourse.com แล้ว

2,500 บาท
5 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง