รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เรียนดีมีสุข เรียนเพื่อเปลี่ยนชีวิต

เรียนออนไลน์

เรียนดีมีสุข เรียนเพื่อเปลี่ยนชีวิต

สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

ที่มีประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษและมีผลงานเขียนหนังสือภาษาอังกฤษอีกหลายเล่ม ระดับปริญญาตรี-โท-เอกมากว่า 10 มหาวิทยาลัยกว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

เนื้อหาหลักประกอบด้วยเรื่อง

นำเสนอแนวคิดที่จะพัฒนาไปสู่ความสำเร็จของชีวิต เป็นแนวคิดที่ผู้บรรยายได้ลงมือทำทั้งหมด ประสบการณ์ตรง ที่นำมาสอนนักศึกษา

ความสำเร็จหมายถึง ความเป็นอิสระทั้งหลายทั้งปวง เช่น เป็นอิสระจากความกังวล ความกลัว ความคับแค้นใจ และความล้มเหลว

ความสำเร็จยังหมายถึง ความนับถือในตนเอง การบรรลุความสุขและความพอใจในชีวิตอย่างแท้จริง

ความสำเร็จหมายถึง ชัยชนะ

คำถามคือทำอย่างไรจึงจะได้ความสาเร็จนั้นมาครอง

ต้องตั้งเป้าหมายเสมอ สามเป้าหมายที่ได้จากคนทั่วไปคือ

1.ด้านการเงิน

2.ด้านครอบครัว

3.ด้านสุขภาพ

พร้อมเอกสารประกอบการเรียน

800 บาท
5 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง