รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ดร.ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ

เริ่มงานในตำแหน่ง programmer analyst จนถึง ผู้จัดการส่วนคอมพิวเตอร์ของบริษัทการเงิน

และผ่านการทำงานกับบริษัทไอทีระดับโลกเช่น Oracle, Apple, IBM

ครูเล็กมีประสบการณ์ด้านการสอนและการพัฒนาทรัพยากรณ์มนุษย์ ทั้งความรู้ที่เป็นรากฐานอาทิ คณิตศาสตร์ การออกแบบระบบงาน การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ soft skills 

รวมทั้งการจัดอบรมพัฒนาทักษะด้าน IT technical skills มามากกว่า 20 ปี 


ครูเล็กมุ่งมั่นในการสั่งสมความรู้และประสบการณ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ 

โดยเรียนรู้และฝึกปฏิบัติมาตลอดชีวิต รวมทั้งเข้าศึกษาเพิ่มเติม ในระดับปริญญาเอก สาขาการเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับการประเมินผลวิทยานิพนธ์ในระดับดีเยี่ยม 


========================

การศึกษา

มัธยมปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (OSK103) 

สถิติศาสตรบัณฑิต (Applied Statistics) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( IT in Business) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ดุษฎีบัณฑิต (Lifelong Learning) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


=========================

ประสบการณ์การทำงาน (บางส่วน)

Founder : iTraining by Kajornsak 

Founder : คณิตครูเล็ก 

Technical Evangelist : IBM Thailand Co.,Ltd. 

Apple Certified Trainer : Create and deliver iOS Dev Courses for Apple South Asia Co.,Ltd. 

Education Country Director : Oracle Corporation Thailand Co.,Ltd. 

==========================


ผลงานหนังสือ

Oracle SQL 10g 

Oracle PL/SQL 10g 

Java Programming Using Jdeveloper 10g 

Oracle Database Express 10g 

Oracle PL/SQL 11g 

Oracle SQL 11g 

การเขียน iPhone Apps สำหรับผู้เริ่มต้น 

คู่มือเขียน iPhone Apps สำหรับผู้เริ่มต้น 

==========================

อาจารย์พิเศษ/วิทยากรรับเชิญ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ 

วิทยาลัยนายเรืออากาศอาวุโส กองทัพอากาศ 

มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ 

มหาวิทยากรุงเทพ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ศูนย์ฝึกอบรม Oracle University, บริษัท Oracle Corporation Thailand 

ศูนย์ฝีกอบรมสารสนเทศ กระทรวงมหาดไทย 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 

ศูนย์สารสนเทศกรมสรรพสามิตร 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

บริษัท Advance Info Service จำกัด

Coding for All : เรียนรู้ Python

เรียนออนไลน์

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้

 1. ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจกระบวนการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
 2. รู้เทคนิคการออกแบบและการเขียนโปรแกรมเพื่อตอบสนองความต้องการได้
 3. เขียนโปรแกรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในระดับต้นจนถึงระดับกลางได้
 4. นำความรู้ไปต่อยอดการเขียนโปรแกรมชั้นสูงในเรื่องที่สนใจได้
 5. เขียนโปรแกรม Python เพื่อทำงานในระดับพื้นฐานได้

บทเรียน

 1. พื้นฐานที่ควรรู้สำหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 2. ข้อมูลและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 3. กระบวนการแก้ปัญหาและการสร้าง algorithm 
 4. การติดตั้ง IDE สำหรับผู้ใช้เครื่อง Windows
 5. การติดตั้ง IDE สำหรับผู้ใช้เครื่อง Mac
 6. ก้าวแรกสู่ Python
 7. การเปลี่ยนจาก algorithm เป็น program
 8. Conditions และการประยุกต์ใช้
 9. While loops และการประยุกต์ใช้
 10. For loops และการประยุกต์ใช้
 11. Functions และ Modules
 12. Lists และ Dictionary 
 13. กราฟิกเบื้องต้นใน Python

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับเด็กมัธยมในการเรียนวิทยาการคำนวณและสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน

ผู้เรียนสามารถใช้เครื่อง Windows หรือ เครื่อง Mac สำหรับการเขียนโปรแกรม Python ได้

1,990 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง