รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Basic English 1 (อังกฤษพื้นฐาน 1)

เรียนออนไลน์

คอร์ส Basic English 1 (อังกฤษพื้นฐาน 1)

สอนโดย ผศ. ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก มากว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

เนื้อหาหลักประกอบด้วยเรื่อง

1.grammar หลัก ๆ เช่น noun/ adjective/ present simple/ past simple/ present continuous

2.much, many, little, a little

3.Reading และ vocabulary

4.การออกเสียง และการแต่งประโยคมากมาย

5.แบบฝึกหัดที่จะทำให้คุณเข้าใจวิธีแต่งประโยคและทำข้อสอบอย่างถูกต้อง

ผู้สอนได้นำเนื้อหาเบื้องต้นระดับประถมศึกษามาสอน เพื่อปูพื้นฐานให้กับเด็กและผู้ใหญ่ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษน้อยได้เรียน และทำความเข้าใจโครงสร้างภาษาอังกฤษ การแต่งประโยคบอกเล่า คำถามและปฏิเสธ พร้อมรู้คำศัพท์และนำไปใช้ในการสื่อสาร การสอบ การศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่อง

noun และตำแหน่งของ noun, countable noun และ uncountable noun, การเติม s, es ที่คำใดได้บ้างในภาษาอังกฤษ,หลักการเติม s, es ที่คำนามและคำกริยาช่องที่ 1 present simple tense, แบบฝึกหัดการใช้คำนาม, การใช้ a, an นำหน้านาม, การใช้ uncountable noun, การใช้ this is, that is, these are, those are, การใช้ there is, there are,

Pronouns, การใช้ Pronouns เป็นประธานและกรรมของประโยค, การใช้ some, any, การใช้ is, am, are, แบบฝึกหัดการใช้ is, am, are, การใช้ every, all, การใช้ have, has, เฉลยแบบฝึกหัด have, has, การใช้ enough, too, การใช้ adjective

เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับคนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาน้อย หรือที่อยากเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้นอย่างถูกวิธี

ปูพื้นภาษาอังกฤษสาหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน

อธิบายด้วยภาษาง่าย ๆ ละเอียด เรียนได้ทุกเพศทุกวัย

พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการเรียน

อังกฤษพื้นฐาน 1

อังกฤษพื้นฐาน 1 (เฉลยบนกระดาษสอน)

โครงสร้างประโยค

1,100 บาท
5 ปี