รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Basic English 2 (อังกฤษพื้นฐาน 2)

เรียนออนไลน์

คอร์ส Basic English 2 (อังกฤษพื้นฐาน 2)

สอนโดย ผศ. ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก มากว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

เนื้อหาหลักประกอบด้วยเรื่อง

โครงสร้างของประโยคภาษาอังกฤษ

การใช้คำนาม ตำแหน่ง ความหมายและการออกเสียง

การใช้ countable noun และ uncountable noun

singular and plural

การเปลี่ยนแปลงคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์และการเติม e, es ที่กริยาช่อง 1

การเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์และแบบฝึกหัด

การใช้ a, an, the และ reading

การใช้ pronoun เป็นประธานและกรรม

การใช้ possessive adjective possessive pronoun

การใช้ this, that, those, these, there is, there are

การใช้ present simple tense

การใช้ s, es ที่กริยาช่องที่ 1 present simple

การแต่งประโยค present simple บอกเล่า คำถาม ปฎิเสธ

แบบฝึกหัด present simple

เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับคนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาน้อย หรือที่อยากเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้นอย่างถูกวิธี

ปูพื้นภาษาอังกฤษสาหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน

อธิบายด้วยภาษาง่าย ๆ ละเอียด เรียนได้ทุกเพศทุกวัย

พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการเรียน

อังกฤษพื้นฐาน 2

อังกฤษพื้นฐาน 2 เฉลยบนกระดาษสอน

โครงสร้างประโยค

1,500 บาท
5 ปี