รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เจาะข้อสอบ Error พร้อมเทคนิควิเคราะห์ข้อสอบ

เรียนออนไลน์

คอร์ส : เจาะข้อสอบ Error พร้อมเทคนิควิเคราะห์ข้อสอบ

สอนโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

ประสบการณ์สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอกมากว่า 10 มหาวิทยาลัยกว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

ภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญอย่างมากเพราะการแข่งขันในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันด้านการศึกษา การสมัครงาน การทำงาน การทำธุรกิจตลอดถึงการดำเนินชีวิตล้วนใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินทั้งสิ้น ยิ่งการเรียนแล้ว วิชาภาษาอังกฤษนอกจากที่เรียนในโรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ยังถูกนำมาใช้สำหรับวัดความรู้เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นต่างๆ เป็นข้อสอบที่กำหนดว่าท่านจะได้เข้าศึกษาในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ในมหาวิทยาลัยเด่นๆ ที่ท่านหมายตาไว้หรือไม่ โดยข้อสอบ Error Identification ที่ใช้วัดความรู้เพื่อเข้าศึกษาต่อจะอยู่ในข้อสอบ GAT, Admission, O-Net, CU-TEP, TU-GET, SMART-I, TOEFL เป็นต้น นอกจากใช้สอบเข้าศึกษาต่อแล้ว ข้อสอบ Error Identification ยังใช้เป็นข้อสอบสำหรับสอบเข้าทำงานอีกด้วย ข้อดีของข้อสอบ Error Identification คือเป็นข้อสอบที่ไม่อาศัยความรู้ด้านความหมายของศัพท์เป็นหลัก แต่อาศัยความรู้ด้านโครงสร้างไวยากรณ์เป็นหลัก โดยเฉพาะเนื้อหา Parts of Speech, Tenses, Clauses, Passive Voice เป็นต้น จึงทำให้ข้อสอบชนิดนี้ไม่ยากอย่างที่คิด

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้

1. เนื้อหาไวยากรณ์

  • โครงสร้างภาษาอังกฤษที่สำคัญและจำเป็นต่อการนำมาวิเคราะห์ข้อสอบ Error เช่น

2.เนื้อหาเกี่ยวกับ tenses

  • present simple/ past simple/ present continuous/ Present Perfect/ future simple, question words, Past perfect tense, Past continuous,

3.เนื้อหาเกี่ยวกับ Voice และ Clause

  • Active Voice/ Passive Voice, adjective clause, if clause, Noun Clause, Adverb Clause

4.เทคนิคการทำข้อสอบ พร้อมตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อสอบ

5.แบบฝึกหัด 300 ข้อ พร้อมเฉลยแบบวิเคราะห์เนื้อหา จับมือทำและอธิบายอย่างละเอียดเข้าใจง่ายครอบคลุมทุกประเด็น 

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับการสอบแข่งในระดับต่าง ๆ เริ่มจากการสอบ TOEIC, TOEFL, TU-GET, CU-TEP

เตรียมสอบเข้า ม. 1

เตรียมสอบเข้า ม.4

และเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการเรียน

1.ไฟล์ e-book เจาะข้อสอบ Error

2.ไฟล์ e-book เจาะข้อสอบ Error (ข้อความบนกระดานสอน)

3.ไฟล์โครงสร้างประโยค

1,900 บาท
5 ปี