รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์

วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาองค์กร การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM)

คัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน

เรียนออนไลน์

คอร์สออนไลน์ คัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน เพื่อการเพิ่มศักยภาพธุรกิจ 200% ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดี เพราะการบริหารธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน ไม่ใช่ความบังเอิญ !!! แต่เป็นเรื่องของความตั้งใจเรียนรู้ เข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แสวงหาหลักการที่ดี สู่การลงมือปฏิบัติ

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคอร์ส

1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้หลักการวางรากฐานให้ธุรกิจ สู่การเชื่อมโยงความรู้ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารให้เข้มแข็ง สามารถสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน ลด หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้

2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและมองเห็นโอกาส เข้าใจโมเดลธุรกิจ และวิเคราะห์สถานการณ์เป็น

3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ธุรกิจเติบโตและอย่างยั่งยืน

4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวินิจฉัยองค์กรได้ รู้ปัญหาและสาเหตุที่แท้จริง และเห็นแนวทางแก้ปัญหาในเชิงป้องกัน

เนื้อหาของคอร์สเรียน

สูตรลับการบริหารจัดการ "คัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน" พร้อมแนะนำเครื่องมือ แบบฟอร์ม หลักการวางรากฐานธุรกิจ เชื่อมโยงองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารองค์กรให้เข้มแข็ง ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ถอดบทเรียนจาก อ.วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์ ผู้ให้คำปรึกษาองค์กรธุรกิจมากว่า 10 ปี

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

1. ได้เรียนรู้หลักการ วิธีคิด และตระหนักถึงการบริหารธุรกิจอย่างมีกระบวนการที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญ นักให้คำปรึกษาองค์กรมิออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี

2. ได้นำองค์ความรู้สากลและแบบชี้วัดต่าง ๆ ที่ได้ตกผลึกแล้วว่ามีความจำเป็นต่อการบริหารองค์กรไปปรับใช้

3. ได้เรียนรู้การจัดระบบในการบริหาร การออกแบบเครื่องมือชี้วัดต่าง ๆ ให้สามารถวัดผลการดำเนินงานได้

4. บริการให้คำปรึกษาปัญหาธุรกิจฟรีตลอดหลักสูตร

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการ

ผู้บริหารทุกระดับ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

หนังสือคัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน 1 เล่ม

(สมัครสมาชิกแล้ว กรอกข้อมูล ที่อยู่ เบอร์โทร email เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งหนังสือคัมภีร์บริหารธุรกิจ)

2,500 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง