รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ปานตา เพชรรัตน์

วิทยากรผู้พลิกความคิดพิชิตความสำเร็จ

เคล็ดลับการสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนออนไลน์

เคล็ดลับการสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

(The Secret of effective communication in workplace)

สอนโดย อาจารย์ปานตา เพชรรัตน์

เป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้บริหารในสายงานพัฒนาองค์กรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นระยะเวลากว่า 25 ปี

มีประสบการณ์ในองค์กรหลากหลาย ทั้งสายธนาคาร ธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจบริการ ธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่าย ธุรกิจวิจัยและพัฒนา รวมถึงภาคอุตสาหกรรมการผลิต

เนื้อหาหลักประกอบด้วยเรื่อง

1. เคล็ดลับการสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ความสำคัญ 3 ประการ ของการสื่อสารที่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

3. ปัญหาในการทำงานที่เกิดจากการสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพและส่งผลเสียต่อองค์กร

  • สื่อสารไม่ชัดเจน ทำให้ผู้ฟังไม่รู้ว่าต้องการให้ทำอะไร
  • สื่อสารคลุมเครือ ทำให้ผู้ฟังตีความผิดหรือเข้าใจผิด
  • สื่อสารสั้นเกินไป ทำให้ผู้ฟังไม่เข้าใจและจับประเด็นไม่ได้
  • สื่อสารนานเยิ่นเย่อ ทำให้ผู้ฟังเบื่อ ไม่สนใจ

4. รากฐานของทักษะการสื่อสารที่ดี

5. เคล็ดลับสำคัญ 5 ประการของการเป็นผู้ฟังที่ดี และความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการฟังและทักษะการพูด

6. เคล็ดลับการสื่อสารอย่างไรให้ได้ทั้งใจคนและผลงาน

7. เคล็ดลับการสื่อสารกับบุคคลที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกัน 4 แบบ D I S C

8. เคล็ดลับการผสมผสานบุคลิกภาพเพื่อสื่อสารให้เหมาะกับบุคคลและสถานการณ์ในแต่ละช่วง

9. เคล็ดลับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในสถานการณ์แบบต่าง ๆ

10. เคล็ดลับการสรุปจบการสื่อสารเพื่อให้จดจำ นำไปปฏิบัติ และได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

กลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้เรียนคอร์สนี้

1.ผู้บริหารที่มักมีความกังวลว่าจะสื่อสารได้ไม่ดี เมื่อต้องสื่อสารนโยบาย บอกเป้าหมายการทำงานแก่ทีมงาน 

2.หัวหน้างานที่มีความสับสน ไม่รู้จะเริ่มต้นการสื่อสารกับลูกน้องอย่างไร จัดลำดับอย่างไร และจบอย่างไร

3.กลุ่มงานการตลาดและงานขายที่ต้องพบปะลูกค้าเป็นจำนวนมาก แต่ไม่รู้เทคนิคที่จะสื่อสารให้ตรงใจกับลูกค้าที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกัน

4.ผู้ปฏิบัติงานงานที่ต้องติดต่อประสานงานกับคนอื่น ๆ ในองค์กร เป็นประจำ แต่มักจะเกิดความผิดพลาดจากการสื่อสารที่ยังไม่มีประสิทธิภาพอยู่บ่อยครั้ง ทำให้งานสะดุด ล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนหรือตามเป้าหมาย

ประโยชน์ที่จะได้รับจากคอร์สเรียนนี้

1.ทำให้เกิดการสื่อสารที่เข้าใจกันทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งฝ่ายผู้ส่งสารและฝ่ายผู้รับสาร ทำให้เกิดความราบรื่นในการประสานงานร่วมมือกันภายในองค์กรและได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

2.ทำให้ทุกคนวางแผนและเตรียมตัวในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อต้องสื่อสารกับบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน

3.ทำให้ทุกคนวางแผนและเตรียมตัวในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อต้องสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่แตกต่างกัน

4.ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในสินค้าและบริการขององค์กรโดยผ่านบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สื่อสารด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมและได้ใจลูกค้า

5.ทำให้เกิดผลงานที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยกระดับความสามารถของทั้งบุคลากรและองค์กร

2,900 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง