รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
2 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

อารีเฟ็น รัศมีศาสน์

อาจารย์ประจำ แผนกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เตรียมสอบ A-Level ฟิสิกส์

เรียนออนไลน์

คอร์สเตรียมสอบ A-Level ฟิสิกส์

โดย ผศ.ดร.อารีเฟ็น รัศมีศาสน์

เจ้าของ YouTube Channel ช่อง Astronomy and Physics by Dr.Peng

เจ้าของ Facebook Page Astronomy and Physics by Dr.Peng

การสอบ A-Level (Applied Knowledge Level) เป็นการสอบที่เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้โจทย์ปัญหา เป็นการสอบที่มาแทนที่วิชาสามัญ เริ่มใช้กับนักเรียนที่ยื่นสมัครเรียนในระดับมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป 

A-Level ฟิสิกส์ ใช้เวลาสอบ 90 นาที (1 ชั่วโมงครึ่ง) คะแนนเต็ม 100 คะแนน ข้อสอบมี 30 ข้อ แบ่งเป็นปรนัย 5 ตัวเลือก 25 ข้อ (75 คะแนน) และอัตนัย (ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข) 5 ข้อ (25 คะแนน) เนื้อหาครอบคลุม 19 บทเรียน ตามแบบเรียนจากหนังสือ สสวท.

การสอบ A-Level ฟิสิกส์ เป็นการสอบที่มาแทนที่การสอบเนื้อหาฟิสิกส์ที่มีความซ้ำซ้อนกันในข้อสอบ ONET, PAT2 และสามัญ 9 วิชา แต่โดยรวมแล้วการสอบ A-Level ฟิสิกส์มีแนวโน้มคล้ายคลึงการสอบสามัญ 9 วิชา โดย สสวท. เป็นผู้รับผิดชอบออกข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ 

การเตรียมตัวสอบ A-Level ฟิสิกส์ นักเรียนควรอ่านทบทวนเนื้อหาจากหนังสือ สสวท. (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2560) และฝึกทำข้อสอบสามัญที่เคยออกโดย สสวท. (ข้อสอบปี 64 และ 65)

ดังนั้น course online “เตรียมสอบ A-Level ฟิสิกส์” สอนโดย Dr. Peng (ผศ.ดร.อารีเฟ็น รัศมีศาสน์) เป็นคอร์สที่แนะนำเทคนิคการเตรียมสอบ A-Level ฟิสิกส์ พร้อมทั้งเฉลยละเอียดโจทย์สามัญฟิสิกส์ ปี 64 และ 65 (ฉบับจริงที่ออกข้อสอบโดย สสวท.) โดยข้อสอบแต่ละข้อจะถูกแยกเนื้อหาตามบทเรียน (19 บท) ทำให้นักเรียนเห็นความคล้ายหรือความแตกต่างของข้อสอบแต่ละปี และมีสถิติจำนวนข้อสอบในแต่ละบทของปีที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคอร์ส

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ม.6 ที่จะเข้าสู่สนามสอบ A-Level และเพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้าสำหรับนักเรียน ม.4 และ ม.5

เนื้อหาของคอร์สเรียน

1. อะไรคือการสอบ A-Level?

2. การเตรียมตัวสอบ A-Level ฟิสิกส์

3. วิเคราะห์โครงสร้างข้อสอบ (Blueprint) A-Level ฟิสิกส์

4. เฉลยข้อสอบ A-Level บทนำ (ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์)

5. เฉลยข้อสอบ A-Level กลศาสตร์

6. เฉลยข้อสอบ A-Level คลื่นกล และแสง

7. เฉลยข้อสอบ A-Level ไฟฟ้า แม่เหล็ก และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

8. เฉลยข้อสอบ A-Level อุณหพลศาสตร์ และสมบัติเชิงกลของสาร

9. เฉลยข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์แผนใหม่

10. วิเคราะห์สถิติข้อสอบปีที่ผ่านมา

11. วิเคราะห์ลักษณะข้อสอบปีที่ผ่านมา

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้:

นักเรียนจะได้เทคนิคการเตรียมตัวสอบ A-level ฟิสิกส์, เทคนิคการทำข้อสอบให้ถูกต้องและทันเวลา, เทคนิคการตัดตัวเลือก, เฉลยข้อสอบฉบับจริงปีที่ผ่านมาอย่างละเอียดโดยแยกข้อสอบตามเนื้อหาในบทเรียน, สรุป concept เนื้อหาในข้อสอบแต่ละข้อ, วิเคราะห์สถิติจำนวนข้อสอบตามบทเรียนในแต่ละปี

กลุ่มเป้าหมาย: 

นักเรียน ม.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบ (TCASS66) เข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566 และนักเรียน ม.4 และ ม.5 ที่ต้องการเตรียมตัวล่วงหน้าในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

ไฟล์เอกสารการเรียน (E-book ในรูปแบบ pdf ดาวน์โหลดในระบบเรียน) 

1,490 บาท
2 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง