รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด
ฟรี PDF ประกอบการเรียน

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.เริงฤดี มณีภัคธร

อาจารย์ประจำสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Profile

ดร.จิระจิตรา ฮิคคินส์

อาจารย์ประจำ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Real English Learn English

เรียนออนไลน์

คอร์ส Real English Learn English

สอนโดย

ผศ.ดร.เริงฤดี มณีภัคธร

ดร.จิระจิตรา ฮิคคินส์

อาจารย์ประจำสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

เนื้อหาของบทเรียนแบ่งตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นและพบเจอบ่อย ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ ที่ใช้กับสถานการณ์นั้น ๆ โดยผู้เรียนจะเรียนรู้จากทั้งบทเรียนที่เป็น ebook และคลิปวีดีโอที่สอนอย่างละเอียดโดยอาจารย์ชาวไทย พร้อมทั้ง animation ประกอบบทสนทนาที่เป็นเสียงของเจ้าของภาษาโดยตรง นอกจากบทสนทนาแล้ว ผู้เรียนยังจะได้อ่านบทอ่านที่หลากหลาย ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ โดยมีคลิปเสียงของเจ้าของภาษาให้ผู้เรียนได้ฝึกอ่านตาม

คอร์สนี้ประกอบด้วยบทเรียนทั้งหมด 5 บทเรียนใหญ่

ในแต่ละบทเรียนใหญ่จะมี 4 ตอนเรียนย่อย รวมทั้งสิ้น 20 ตอนเรียน และมีแบบฝึกหัดให้ทำท้ายตอนเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเองอีกด้วย  

บทที่ 1 เป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ ฤดูกาล การพยากรณ์อากาศ คำศัพท์ สำนวนและโครงสร้างประโยคตลอดจนหลักไวยากรณ์ในบทนี้จะช่วยให้เข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในหัวข้อเหล่านี้ นอกจากนี้ผู้เรียนยังจะได้เรียนรู้เรื่องการใช้ Question Tag การใช้ tenses ให้ถูกต้องเพื่อการพูดคุยถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการพยากรณ์อากาศ

บทที่ 2 เป็นเรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในแต่ละฤดูกาล การไปซื้อเสื้อผ้า การให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเสื้อผ้า การบรรยายเสื้อผ้าและการแต่งกาย และ phrasal verb ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งกาย

บทที่ 3 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการถามและบอกทิศทาง การเรียนรู้ป้ายจราจรต่าง ๆ การใช้ประโยคแบบ embedded question และการเดินทางด้วยบริการขนส่งมวลชน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในการถามตอบเรื่องทิศทาง ตำแหน่ง สถานที่ การอ่านป้ายจราจรเป็นภาษาอังกฤษ การใช้ modal verb การใช้ passive voice การใช้บุพบทที่เกี่ยวกับตำแหน่งและสถานที่ และการใช้ mind map เพื่อช่วยให้อ่านบทอ่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

บทที่ 4 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ เรื่องจำเป็นที่ต้องรู้เกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ เริ่มตั้งแต่การเช็คอินที่สนามบิน การตรวจตราความปลอดภัยเมื่อเข้าสู่สนามบิน การประกาศต่าง ๆ เช่นการประกาศขึ้นเครื่องบิน และการผ่านการตรวจตราการเข้าเมือง ในด้านไวยากรณ์ที่จะได้เรียนรู้จากบทเรียนนี้ คือ เรื่อง ประโยคคำสั่ง การใช้ passive voice

บทที่ 5 เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหาร วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร การเข้าร้านอาหาร การสั่งอาหาร และการชำระเงินค่าอาหาร ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์และสำนวนในการจองโต๊ะอาหารทางโทรศัพท์ คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารมื้อต่าง ๆ และยังได้เรียนรู้เรื่องของสำนวนที่มีคำศัพท์ด้านอาหารอยู่ด้วย

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคอร์ส

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปใช้จริงได้ โดยพัฒนาไปตามความสะดวก ตามจังหวะ และเวลาที่ผู้เรียนกำหนดได้เอง

เนื้อหาของคอร์สเรียน

ประกอบไปด้วยบทเรียน 5 บทเรียนที่เป็นสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป และในแต่ละบทเรียนมี 4 ตอนเรียนย่อย รวมทั้งสิ้น 20 ตอนเรียน และมีแบบฝึกหัดให้ทำท้ายตอนเรียนแต่ละตอน เพื่อให้ผู้เรียนได้ประเมินการเรียนรู้ของตนเองอีกด้วย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

ได้เรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปใช้จริงได้

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิติจริง

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

ไฟล์ ebook หนังสือ Real English Learn English สามารถดาวน์โหลดได้ในระบบมีใบประกาศนียบัตรรับรอง

มื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สามารถปริ้นท์ใบประกาศนียบัตรรับรองในระบบได้ทันที

โดยผู้เรียนต้องใส่ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง ตอนที่ทำการใส่ข้อมูลสมัครสมาชิก (register) บนเว็บไซต์ chulabookcourse.com แล้ว

1,200 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง