รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
3 ปี
ฟรี PDF ประกอบการเรียน

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ตีแตกข้อสอบ BUU-GET สอบเข้า ม.บูรพา

เรียนออนไลน์

ตีแตกข้อสอบ BUU-GET สอบเข้า ม.บูรพา

สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอกมากว่า 10 มหาวิทยาลัยกว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

เนื้อหาประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ

1. Grammar (ข้อสอบ Sentence Completion) เนื้อหาหลักคือ

1.1 Parts of Speech (noun/ adjective/ adverb / verb/ prepositions)

1.2 เนื้อหาเกี่ยวกับ tenses present simple/ past simple/ present continuous/ Present Perfect/ future simple, question words, Past perfect tense, Past continuous,

1.3 เนื้อหาเกี่ยวกับ Voice และ Clause Active Voice/ Passive Voice, adjective clause, if clauseโครงสร้างประโยค, subject-verb agreement เป็นต้น

2. เนื้อหา vocabulary เน้นการสร้างคำ Prefix-Root-Suffix และคำศัพท์ประกอบการสอนกว่า 1300 คำ

3. เนื้อหา Reading Comprehension

ลักษณะข้อสอบ, เทคนิคการทำข้อสอบที่เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง ๆ การเฉลยแบบฝึกหัดอย่างเป็นระบบกว่า 400 ข้อ

มีแบบทดสอบให้ฝึกทำ 20 ข้อ หลังจากเรียนจบ

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน ม.ปลายเพื่อเตรียมการสอบเข้าเรียนต่อระดับปริญญา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการเรียน

1.ไฟล์ PDF BUU-GET สอบเข้า ม.บูรพา (ต้นฉบับ)

2.ไฟล์ PDF BUU-GET สอบเข้า ม.บูรพา (ฉบับใช้สอน)

มีใบประกาศนียบัตรรับรอง

เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สามารถปริ้นท์ใบประกาศนียบัตรรับรองในระบบได้ทันที

โดยผู้เรียนต้องใส่ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง ตอนที่ทำการใส่ข้อมูลสมัครสมาชิก (register) บนเว็บไซต์ chulabookcourse.com แล้ว

5,500 บาท
3 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง