รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
3 ปี
ฟรี PDF ประกอบการเรียน

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ตีแตก Grammar TOEFL (เนื้อหาที่ออกสอบแน่นอน)

เรียนออนไลน์

ตีแตก Grammar TOEFL (เนื้อหาที่ออกสอบแน่นอน)

สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอกมากว่า 10 มหาวิทยาลัยกว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

เนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง

1. Structures (ข้อสอบ Sentence Completion) เนื้อหาหลักคือ noun/ adjective/ adverb / verb forms

1.1 เนื้อหาเกี่ยวกับ tenses present simple/ past simple/ present continuous/ Present Perfect/ future simple, question words, Past perfect tense, Past continuous,

1.2 เนื้อหาเกี่ยวกับ Voice และ Clause Active Voice/ Passive Voice, adjective clause, if clause, simple sentence, compound sentence, complex sentence, compound-complex sentence

2. เนื้อหา Written Expression (ข้อสอบ Error)

โครงสร้างประโยค การวิเคราะห์ข้อสอบ word choice, verb patterns 

3. พร้อมแนวทางการทำข้อสอบ TOELF; sentence completion & error

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่สนใจศึกษา Grammar เพิ่มเติม เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าในระดับต่างๆ ตามมาตรฐานทั่วโลกโดยเฉพาะข้อสอบ TOEFL

พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการเรียน

1.ไฟล์ Grammar TOELF ที่ออกสอบบ่อยที่สุด (ต้นฉบับ)

2.ไฟล์ Grammar TOELF ที่ออกสอบบ่อยที่สุด (ฉบับใช้สอน)

3.ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม บทสรุป

มีใบประกาศนียบัตรรับรอง

เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สามารถปริ้นท์ใบประกาศนียบัตรรับรองในระบบได้ทันที

โดยผู้เรียนต้องใส่ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง ตอนที่ทำการใส่ข้อมูลสมัครสมาชิก (register)

บนเว็บไซต์ chulabookcourse.com แล้ว 

4,500 บาท
3 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง