รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ดร.ทวีวรรณ กมลบุตร

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด Professional Certified Coach International Coach Federation Certified Strengths Coach (GALLUP) ผู้เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 12 ปี และสอนมากกว่า 100 องค์กร และพนักงานมากกว่า 100,000 คน จบการศึกษาระดับปริญญาโท MBA ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน HRD ที่มหาวิทยาลัยบูรพา

SMART Coaching & 7C Model

เรียนออนไลน์

หลักสูตรนี้จะสอนให้ผู้เรียนเป็นโค้ชที่มีความมั่นใจในตัวเอง สามารถสื่อสารมอบหมายงานให้กับลูกน้อง ทีมงานได้อย่างมั่นใจเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

การเป็นโค้ชที่ดีต้องรู้จักตัวเองก่อน ต้องดึงศักยภาพของตัวเองและทีมงานให้มาเชื่อมโยงสร้างเป้าหมาย วางแผนกลยุทธ์ และทำงานให้สำเร็จร่วมกัน พร้อมกับต้องเรียนรู้ว่าการโค้ชคืออะไร ภาษาของโค้ชมีอะไรบ้าง บทบาทของโค้ชและผู้ได้รับการโค้ชมีบทบาทอย่างไร การโค้ชส่งผลต่อแนวคิดอย่างไรบ้าง สามารถนำแนวคิดวิธีการไปปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างไรบ้าง

ผู้เรียนหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้เทคนิคหลายอย่างของการเป็นโค้ชที่นำไปพัฒนาตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพของทีมงาน เช่น

1.เรียนรู้การใช้ C 7 ตัว (7C MODEL) จะประกอบไปด้วย

1.1 CLEAR เคลียร์ความกังวลใจ

1.2 CONNECT สร้างความสัมพันธ์กับคนตรงหน้า

1.3 CURRENT อยู่กับปัจจุบัน

1.4 CAUSE หาต้นเหตุของปัญหา

1.5 CLARIFY ทำให้ชัดเจน

1.6 CATCH จับประเด็น จับเรื่องราว จับความรู้สึกของปัญหา

1.7 CONCLUDE สรุปการเรียนรู้บทสนทนาของเราว่าได้เรียนรู้อะไรไปบ้าง

7 C เป็นวิธีการโค้ชที่มีความ FLOW ที่ชัดเจน มีลำดับขั้นในการโค้ชทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เข้าใจวิถีการโค้ชได้ง่ายขึ้น

2.แนะนำหลักสูตร BASIC COACHING ว่าเนื้อหาเริ่มต้นควรจะเรียนรู้อะไรบ้าง

3.เข้าใจประโยชน์ของการโค้ช

4.SMART Goal

5.GREAT Model

5 ทักษะการฟังในการโค้ช

6.เคล็ดลับการสะท้อนถ้อยคำ ความรู้สึก

7.4 มิติรูปแบบคำถามในการโค้ช

8.กับดักการฟัง 4 ด้าน

9.Light Model

10.ชุดคำถาม Chunk

11.มี assignment เล็ก ๆ ให้ผู้เรียนนำไปฝึกเรียนรู้ใช้ในการพัฒนาทีมงาน

เหมาะสำหรับ

1.ผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาตนเองในการเป็นโค้ช เป็นหัวหน้างานที่ดี สั่งงานลูกน้องให้ทำงานเต็มที่และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับทีมงาน

2.ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะ UP SKILL ในการทำงาน

3.องค์กรที่ต้องการเพิ่มทักษะให้กับหัวหน้าฝ่าย ในการควบคุมลูกน้อง

4.หน่วยงาน สถาบัน ที่ต้องการเพิ่มทักษะให้กับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หรือพนักงาน ให้มีทักษะการทำงานเพิ่มเติม

2,990 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง