รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ดร.ทวีวรรณ กมลบุตร

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด Professional Certified Coach International Coach Federation Certified Strengths Coach (GALLUP) ผู้เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 12 ปี และสอนมากกว่า 100 องค์กร และพนักงานมากกว่า 100,000 คน จบการศึกษาระดับปริญญาโท MBA ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน HRD ที่มหาวิทยาลัยบูรพา

8 Tools Active Listening & Capturing Keywords

เรียนออนไลน์

หลักสูตรที่จะสอนฝึกทักษะการฟัง ที่จะทำให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน การฟังช่วยสร้างความสุข และเป็นจุดเริ่มต้นง่าย ๆ ที่จะช่วยสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน

การฟังเป็นทักษะที่สำคัญที่สื่อสาร รับฟังระหว่างกันทั้งที่บ้านและที่ทำงานโดยเฉพาะในชีวิตการทำงาน การฟังจะช่วยให้รับรู้ทั้งเนื้อหาในการสื่อสารรวมถึงประสบการณ์ของผู้คนที่บอกเล่าผ่านเรื่องราวในการติดต่องานหรือในการประชุม และถ้าสังเกตจะพบว่าทุกการสื่อสารจะมีเนื้อหาการสื่อสารที่แสดงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด การรับรู้ และความเชื่อของแต่ละคนผ่านเรื่องราวที่เรากำลังรับฟังร่วมกันอยู่ตลอดเวลา

หลักสูตร 8 Tools Active Listening & Capturing Keyword

จะมีเครื่องมือที่สอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างง่ายๆ ช่วยฝึกทักษะการฟัง ที่สามารถสังเกต รับรู้ทั้งเนื้อหาการสื่อสาร อารมณ์ รวมถึงวิธีคิดต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในองค์กร ได้แก่ หัวหน้างาน ทีมงาน เพื่อนร่วมงาน รวมถึงยังสามารถรักษาดูแลความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัว และยกระดับความเข้าอกเข้าใจของการทำงานร่วมกัน

หลักสูตรนี้มีอะไรบ้าง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่อง

ส่วนที่ 1 เครื่องมือการฟังและการจับประเด็น 8 เครื่องมือ

เรียนรู้การฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ

เรียนรู้แนวทางการตอบรับ

เรียนรู้อุปสรรคในการฟัง

เรียนรู้การฟังและจับประเด็นการพูด 4 แบบ

เรียนรู้เทคนิคการฟังด้วยหัวใจ Listen with HEART

เรียนรู้เทคนิคการสะท้อนเรื่องราวและการชื่นชม

ส่วนที่ 2 Special Tips วิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึก ประยุกต์ใช้การฟังเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงทั้งในครอบครับและการทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น

ส่วนที่ 3 เรียนรู้เครื่องมือ 7C MODEL Clear Connect Current CARE Clarify Catch Conclude

เหมาะสำหรับ

1.ผู้ที่ทำงานทุกระดับที่ต้องการพัฒนาตนเองในการเพิ่มทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดี นำไปใช้กับการทำงานกับผู้ร่วมงาน การทำงานกับหัวหน้างาน การติดต่อลูกค้า หรือนำไปใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัว

2.ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะ UP SKILL ในการทำงาน

3.องค์กรที่ต้องการเพิ่มทักษะให้กับหัวหน้าฝ่าย ในการควบคุมลูกน้อง

4.หน่วยงาน สถาบัน ที่ต้องการเพิ่มทักษะให้กับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หรือพนักงาน ให้มีทักษะการทำงานเพิ่มเติม

2,990 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง