รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

วิชัย ปีติเจริญธรรม

เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิตใจ ทัศนคติ กรอบความคิด จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม คำพูดของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง เป็นผู้นำการฝึกอบรมสัมมนาระดับชาติ ให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศหลายร้อยแห่ง อาทิเช่น โรงแรมโอเรียนเต็ล, โรงพยาบาลกรุงเทพ, ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารไทยพาณิชย์, เดอะพิซซ่าคอมปานี, กิฟฟารีน ฯลฯ

ทักษะการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้ธุรกิจและพิชิตความสำเร็จสูงสุด

เรียนออนไลน์

คอร์สทักษะการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้ธุรกิจและพิชิตความสำเร็จสูงสุด

เนื้อหาหลัก ประกอบด้วยเรื่อง     

1.ทักษะเจรจาต่อรองมีประโยชน์อย่างไร ?

2.การเจรจาต่อรองคืออะไร

3.ลักษณะของการเจรจาต่อรองที่ดี

4.หลักการและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง

5.ความเข้าใจที่ผิดพลาดเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองและวิธีแก้ไข

6.ปฏิกิริยาและทัศนคติของนักเจรจาต่อรองที่ดีที่มีต่อความขัดแย้ง

7.คุณลักษณะของนักเจรจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จ

8.ยุทธวิธีและจิตวิทยาในการเจรจาต่อรอง 15 วิธี, สไตล์และรูปแบบการเจรจาต่อรอง

9.ขั้นตอน เทคนิคและข้อควรระวังในการเจรจาต่อรอง

10.วิธีเจรจาต่อรองและจูงใจคนประเภทต่างๆ

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1.เพื่อสามารถโน้มน้าวจูงใจอีกฝ่ายหนึ่งให้เห็นด้วยกับข้อเสนอและเกิดข้อตกลงที่เป็นประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย แบบ win : win

2.รู้ถึงจิตวิทยาและยุทธวิธีเจรจาต่อรองแบบต่างๆ เพื่อรู้เท่าทันคู่เจรจา และสามารถรับมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

3.สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการเจรจาต่อรองในรูปแบบต่างๆ ในภาคสนามในงานและชีวิตได้ประสบความสำเร็จ

เหมาะสำหรับ

1.เจ้าของธุรกิจ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ฯลฯ

2.ฝ่ายขาย, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายการเงิน-บัญชี, ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน ฯลฯ

3.ผู้ที่ต้องการโน้มน้าวจูงใจอีกฝ่ายหนึ่งให้เห็นด้วยและคล้อยตาม เพื่อ win : win ด้วยกันทั้ง 2  ฝ่าย

4.ผู้ที่ต้องการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและนำเสนอโครงการต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จ

2,100 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง