รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เตรียมสอบ TOEFL iTP ฉบับสมบูรณ์

เรียนออนไลน์

คอร์ส เตรียมสอบ TOEFL iTP ฉบับสมบูรณ์

สอนโดย ผศ. ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก มากว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

เนื้อหาหลักประกอบด้วยเรื่อง

1.จะเน้นการสอนแบบครบวงจรของข้อสอบ TOEFL iTP ครบทั้ง 3 sections คือ Listening, Structure & Written Expression และ Reading

2.อธิบาย ยกตัวอย่างประกอบ นำเสนอเทคนิคข้อสอบ TOEFL iTP Listening Parts A, B, C ครบถ้วน เข้าใจง่าย นำไปฝึกได้จริง (ครบทุกเนื้อหา)

3.อธิบายโครงสร้างภาษาอังกฤษครบถ้วนทั้งหมด ด้วยภาษาง่าย ๆ พร้อมยกตัวอย่างประกอบชัดเจน

4.มีแบบฝึกหัดประกอบมากมาย พร้อมทั้งอธิบายวิธีทำข้อสอบที่นำไปใช้ทำข้อสอบได้จริงๆ

5.อธิบายและนำเสนอเทคนิคการทำข้อสอบ Reading เช่นชนิดของข้อสอบ ลักษณะคำถาม การหา main idea พร้อมยกตัวอย่างประกอบและทำข้อสอบเป็นตัวอย่าง มากมาย เป็นประโยชน์ต่อการเรียนแน่นอน

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่อง

เทคนิคพิชิต TOEFL Listening Part A, ตัวอย่าง TOEFL Listening Part A, การใช้งาน a, an,การใช้งาน a, an, the, การใช้งาน the และ possessive pronoun, การใช้ omission of the, การใช้ faulty addition, subject-verb agreement 1, 16 แบบฝึกหัด subject-verb agreement, การใช้ than, to เปรียบเทียบขั้นกว่า, การใช้ other, another, any other, the others, the other, แบบฝึกหัด other, another, any other, the others, the other, การใช้ as, as….as, so….as, แบบฝึกหัด as, as….as, so….as, การใช้ comparative, superlative and double comparative,แบบฝึกหัด comparative, superlative and double comparative, การใช้โครงสร้าง ยิ่ง.....ก็ยิ่ง, การใช้ correlative conjunction, การใช้คำเชื่อมที่แสดงเหตุ; because, because of, due to, การสร้างประโยค inversion เป็นต้น

พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการเรียน

ตีแตก TOEFL: iTP ฉบับสมบูรณ์

เหมาะสำหรับ

1.ผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบเพื่อเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

2.ครู อาจารย์

3.นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

มีใบประกาศนียบัตรรับรอง

เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สามารถปริ้นท์ใบประกาศนียบัตรรับรองในระบบได้ทันที

โดยผู้เรียนต้องใส่ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง ตอนที่ทำการใส่ข้อมูลสมัครสมาชิก (register) บนเว็บไซต์ chulabookcourse.com แล้ว

2,200 บาท
5 ปี