รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

วิชัย ปีติเจริญธรรม

เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิตใจ ทัศนคติ กรอบความคิด จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม คำพูดของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง เป็นผู้นำการฝึกอบรมสัมมนาระดับชาติ ให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศหลายร้อยแห่ง อาทิเช่น โรงแรมโอเรียนเต็ล, โรงพยาบาลกรุงเทพ, ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารไทยพาณิชย์, เดอะพิซซ่าคอมปานี, กิฟฟารีน ฯลฯ

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ในการทำงาน

เรียนออนไลน์

คอร์สการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์(EQ)ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

ผู้สอน : อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม 

เป็นวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ ให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง เช่น โรงแรมโอเรียลเต็ล สายการบินบางกอกแอร์เวย์ AIS TRUE DTAC รพ.กรุงเทพ เดอะพิซซ่าคอมปะนี ผ่านหลักสูตรด้านการขาย การบริการ การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ การทำงานเป็นทีม และการพัฒนาทัศนคติเชิงบวก

การทำงานร่วมกับผู้อื่นมักจะประสบปัญหาความขัดแย้ง ความคิดเห็นไม่ตรงกัน โดยเฉพาะในระหว่างการประชุมในโครงการใหญ่ๆ ประชุมร่วมกันระหว่างฝ่าย ระหว่างหน่วยงาน หรือแม้แต่ประชุมร่วมกันในแผนกเดียวกัน ก็มักจะเกิดความขัดแย้งขึ้น ความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้าง ดังนั้นการให้พนักงานได้เรียนรู้การควบคุมอารมณ์ พัฒนา EQ ควบคู่ไปกับการทำงาน จะมีส่วนช่วยให้เขาเหล่านั้นได้รู้จักควบคุมความคิด ประนีประนอม มีความรับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ และทำให้องค์กรนั้นๆ มีบุคลากรที่มีคุณภาพและนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามที่

ได้กำหนดไว้

เนื้อหาหลัก

1 EQ คืออะไร, สำคัญอย่างไร, มีประโยชน์ต่อความสำเร็จในงานและชีวิตอย่างไร?

2.การพัฒนา EQ (ความฉลาดทางอารมณ์) เพื่อเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

3.การฝึกควบคุมตนเองให้มีสติ, ความอดทน, ความมีเมตตา และเห็นใจผู้อื่น

4.การพัฒนาความรับผิดชอบ, ความเสียสละ, แรงจูงใจ, ความมั่นใจในงานที่ยากลำบาก

5.วิธีพัฒนาการตัดสินใจ, การแก้ปัญหา, การจัดลำดับก่อนหลัง และการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น

6.วิธีพัฒนาสัมพันธภาพ, การโต้แย้งอย่างมีเหตุผลไม่ใช้อารมณ์

7.วิธีพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเอง, ความพึงพอใจในชีวิต และความสุขสงบทางใจ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียน

1.เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์(EQ)ในการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และมีความสุขในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กร

2.เพื่อรู้จัก ความฉลาดทางอารมณ์(EQ)ของตนเอง เพื่อให้สามารถวางแผนพัฒนา(EQ) และสามารถใช้ศักยภาพตนเอง ในการดำเนินชีวิตตลอดจนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จ

3.เพื่อสร้างสรรค์ บรรยากาศในการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข และประสบผลสำเร็จในองค์กร

เหมาะสำหรับ

1.ทีมผู้บริหาร ทีมผู้จัดการ ทีมผู้นำที่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นมากมาย

2.ทีมขาย ทีมบริการ ทีมช่าง ทีมฝ่ายผลิต ที่ต้องทำงานกับผู้คน

3.ทีมวิศวกร ทีมบัญชี ทีมสนับสนุน ที่ต้องเกี่ยวข้องกับแผนกอื่นๆ 

4.ผู้สนใจที่ต้องการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และประสบผลสำเร็จ

2,100 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง