ผู้สอน > สุดาทิพย์ปรัชญาสกุล

สุดาทิพย์ปรัชญาสกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสพี ออดิทติ้งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด ประสบการณ์การทำงานสายงานตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาและสายงานบัญชี บริษัทเอกชนและบริษัทข้ามชาติมากว่า 14 ปี ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมอาทิ เช่น อุตสาหกรรมผลิตและส่งออก ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ trading ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ได้รับเงินทุนจากต่างประเทศ

การศึกษา

2555 - 2557 ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ 2552ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต “CPA”/ 2544-2548 ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

การทำงาน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสพี ออดิทติ้งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด Founder of เพจสอนบัญชี by spauditing training ประสบการณ์การทำงานสายงานตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาและสายงานบัญชี บริษัทเอกชนและบริษัทข้ามชาติมากว่า 14 ปี ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมอาทิ เช่น อุตสาหกรรมผลิตและส่งออก ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ trading ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ได้รับเงินทุนจากต่างประเทศ

อื่นๆ

วิทยากรบรรยายเรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/ วิทยากรบรรยายเรื่องเส้นทางสู่การเป็นผู้สอบบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ / วิทยากรโครงการอบรมการบัญชีและตรวจสอบบัญชีโดย Excel มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะวิทยาการจัดการ