ผู้สอน > ดร.ทวีวรรณ กมลบุตร

ดร.ทวีวรรณ กมลบุตร

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด เชี่ยวชาญด้านบริการ การขาย มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพคนไทยให้เป็นคนดี คนเก่งมากขึ้น จึงพัฒนาหลักสูตรดี ๆ เพื่อช่วยค้นหา และเพิ่มศักยภาพให้พนักงานของท่าน ให้เป็นคนดี คนเก่งในองค์กร และสามารถต่อยอด ขยายผลนำความรู้ไปสอนต่อ ถ่ายทอดต่อให้กับกลุ่มพนักงานได้มากขึ้นด้วย เพราะเรามุ่งหวังให้คนไทย ได้เรียนรู้ ได้มีมุมมองในการพัฒนาตัวเอง มีความกล้ามากขึ้นที่จะแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง พัฒนาตัวเอง ให้เป็นคนคุณภาพในสังคมได้มากขึ้น นอกจากนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รู้จักสร้างคำถามให้กับชีวิตตัวเอง เพื่อหาคำตอบหรือแนวทางที่เราสามารถต่อยอดและขยายผลได้อีกในอนาคต

การศึกษา

จบการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน HRD ที่มหาวิทยาลัยบูรพา /จบการศึกษาระดับปริญญาโท MBA ที่มหาวิทยาลัยบูรพา

การทำงาน

ผู้เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 12 ปี และสอนมากกว่า 100 องค์กร และพนักงานมากกว่า 100,000 คน

อื่นๆ

Professional Certified Coach/ International Coach Federation/ Certified Strengths Coach (GALLUP)