ผู้สอน > ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

เป็นวิทยากรบรรยายวิชาภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี โทและเอก กว่า 30 ปี ให้กับหลายมหาวิทยาลัย เช่น

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์       

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง       

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น

สอน TOEIC/ TOEFL/ CU-TEP ที่โรงเรียนกวดวิชาเดอะพันดิท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น

มีผลงานเขียนหนังสือผ่านการจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 20 ปี กว่า 65 เล่ม) เช่น

พิชิต TOEIC ด้วยเทคนิคง่ายๆ (พิมพ์ครั้งที่ 14)

คัมภีร์ Redesigned TOEIC ฉบับสมบูรณ์ (พิมพ์ 7 ครั้งในปีครึ่ง)

หลักสูตรย่อ TOEIC (พิมพ์ครั้งที่ 13)

พิชิตข้อสอบ TU GET (พิมพ์ครั้งที่ 3)

พิชิตข้อสอบ ERROR สอบเข้าจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (พิมพ์ครั้งที่ 10)

ติวเข้มๆ สอบข้าราชการครู                     

พิชิตศัพท์ TOEIC (พิมพ์ครั้งที่ 2)

TOEIC พิชิตได้สบายมาก (พิมพ์ครั้งที่ 2 พร้อม DVD 2 แผ่น) พิมพ์ครั้งที่ 12

ตีแตกการแปลอังกฤษ               

ตีแตก TOEIC NEW FORMAT ฉบับสมบูรณ์

หลักสูตรย่อ Redesigned TOEIC (พิมพ์ครั้ง 12)  

พิชิตข้อสอบ TOEIC Grammar Tests Parts V-Vi) (พิมพ์ครั้ง 9)

พิชิตข้อสอบ Redesigned TOEIC Part v-vii) (พิมพ์ครั้งที่ 6)

ตีแตก Grammar ฉบับสมบูรณ์   


การศึกษา

BA (English) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

MA (English) University of Mysore, India

PhD (English-Comparative Literature) University of Madras, India.

การทำงาน

ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น

ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย

อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน

อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต)

อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้อำนวยการและเจ้าของร้านกาแฟด็อกเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

อื่นๆ

ประวัติการทำงาน

เป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เขตหนองแขม กทม. (ระหว่างปีการศึกษา 2550-2553)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรุงเทพมหานคร (ปีการศึกษา 2552-2553)

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (ปีการศึกษา 2545-2550)

รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เขตหนองแขม (ปีการศึกษา 2553)

คณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี (ปีการศึกษา 2555-2556)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี (ปีการศึกษา 2555-2556)

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี (ปีการศึกษา2555-2556)

เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ที่ 2021/ 2554)

เป็นรองประธานหลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)” รุ่นที่ 21

เป็นกรรมการและเลขานุการสภาคณบดีมนุษยศาสตร์แห่งประเทศไทย (ระหว่างปี 2553-2555)

เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เป็นอุปนายกและเป็นที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ จังหวัดขอนแก่น (2560-ปัจจุบัน)