ผู้สอน > รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนและด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ อดีตอาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์เป็นผู้เขียนหนังสือด้านการศึกษามากกว่า 30 เล่ม และเป็นวิทยากรบรรยาย ประชุมปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนทุกระดับการศึกษาทั่วประเทศ ตลอดจนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

การศึกษา

ครุศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมเหรียญทอง) การมัธยมการศึกษา, ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (การศึกษาวิทยาศาสตร์), ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Certification Science Education, Hiroshima University, Japan.

การทำงาน

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ, การจัดการเรียนรู้เน้นเด็กเป็นสำคัญ, การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังเสริมทักษะการคิด, การประเมินเรียนรู้ด้วยเครื่องมือหลากหลาย, การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้บนฐานการวิจัย, การจัดการชั้นเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวก, การสอนงานด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

อื่นๆ

ศึกษา ดูงาน ประชุม สัมมนาในนานาประเทศเรื่อง การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้แบบรวมพลัง พหุปัญญา การพัฒนาการคิดระดับสูง การเป็นพี่เลี้ยง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การจัดการเรียนรู้ และการประเมินการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study)

คอร์สเรียนใหม่ล่าสุด