ผู้สอน > จิตสุภา ฤกษ์อำนวยชัย

จิตสุภา ฤกษ์อำนวยชัย

เจ้าของเพจ science style mo : คอร์สเรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์ ครูโม 

การศึกษา

กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การทำงาน

ประวัติการทำงาน 

พ.ศ. 2557 ครูผู้สอนโรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย รังสิต

พ.ศ. 2558 - 2562 ครูผู้สอนโรงเรียนปากเกร็ด

พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน ครูผู้สอนโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

เจ้าของเพจ science style mo : คอร์สเรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์ ครูโม

ประสบการณ์    

ติวเตอร์ ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 8  ปี 

 

อื่นๆ

-