ผู้สอน > วิโรจน์ ไววานิชกิจ

วิโรจน์ ไววานิชกิจ

อาจารย์และอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ

การศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)

การทำงาน

ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติมากกว่า 4000 เรื่อง

อนุมัติบัตรวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ความสนใจ : การแพทย์และสาธารณสุข

อื่นๆ

-