ผู้สอน > พว.ดร.ขวัญใจวงศ์ช่วย

พว.ดร.ขวัญใจวงศ์ช่วย

ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระดมคิด จำกัด ผลิตคอร์สสอนออนไลน์

นักเขียน ebook ให้กับสำนักพิมพ์ Ookbee และ se-ed มีผลงานมากกว่า 100 เล่ม

บรรณาธิการ eMagazine นิตยสาร Healthy Writer และ Healthy Me+

นักเขียนประจำในชุมชนนักเขียน storylog, Ghost Writer

วิทยากรบรรยายการเขียนบทความ การทำหนังสือเสียง และการทำ eBook ให้ผู้สนใจทั่วไป 3 รุ่น 


การศึกษา

พ.ศ.2542 พยาบาลศาสตร์บัณฑิต สาขาพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.ศ.2547 พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.ศ.2552 หลักสูตรประกาศนียบัตร 4 เดือน สาขา Mini MBA in Health จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ.2558 หลักสูตรแลกเปลี่ยน สาขานักศึกษาทุนแลกเปลี่ยนและโอนหน่วยกิต University Utara Malaysia

การทำงาน

ประสบการณ์

ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2019 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบ Utilization Management ที่มีผลต่อผู้ป่วยประกันชีวิตที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ในการประชุมวิชาการ HA Southern Regional Forum 2019  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานอื่นๆ เช่น ตำรา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ 

1.เป็นนักเขียน ebook ให้กับสำนักพิมพ์ Ookbee และ se-ed มีผลงานมากกว่า 100 เล่ม

2.บรรณาธิการ eMagazine นิตยสาร Healthy Writer และ Healthy Me+

3.เป็นนักเขียนประจำในชุมชนนักเขียน storylog, Ghost Writer

4.ขนะเลิศการเขียนเรื่องเล่าสร้างความประทับใจจากเรื่อง “ จุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิต นอกโรงพยาบาล”

5.ชนะการเขียนประกวดบทความเรื่อง “มนุษย์เงินเดือนคือเพื่อนคุณ” จากสำนักพิมพ์ X move Publishing

6.ชนะการเขียนประกวดบทความเรื่อง “ความหวังจากแสงสุดท้าย” จากการประกวดของชุมชนนักเขียน Storylog

7.อาจารย์ประจำสอนคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับการเขียนของ Website Skillane

8.Reviewer ตรวจบทความวิจัยและบทความวิชาการให้นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก

อื่นๆ

ประวัติการฝึกอบรมในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ

2002 หลักสูตร ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรทศวรรษใหม่ จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2003 หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

2004 หลักสูตร การบริหารทรัพยากรสุขภาพเบื้องต้น คลินิก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

2006 Work performance assessment on the basic of balance scorecard and KPIs by Department of skill development Ministry of Labour.

2006 Human resource management for line supervisor and managers by Department of skill development Ministry of Labour.

2009 หลักสูตรคุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

2009 ISO 9001: 2008; Requirements & Internal Quality Audit by United register of systems (Thailand) Ltd

2012 ผ่านการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายนอกจากสถาบันรับรอง คุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่ 1 และ ขั้นที่ 2 (Roadmap to surveyor II)

2012 หลักสูตร HA Standards: Practice & Assessment (HA SPA)

2019 การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ และสาธารณสุข ในโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program: HITAP)

การนำเสนอผลงาน

2009 นำเสนอผลงานเรื่องการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย AMI ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 25 36- years journey of success in quality and excellence , คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2014 Present the paper at the International Academic Conference TSU-AFBE 2014 on Management and Business Education in Rapidly Changing Environment in topic: Developing curriculum for nursing assistants to support ASEAN

2015 Present the paper at the 7th International Conference on Human and Social Science in topic :The impact of medical tourism on Nursing Services in Thailand

2015 นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ตัวชี้วัดสมรรถนะหลักด้านการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์สำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามารับบริกการ ทางการแพทย์ในประเทศไทย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

2015 วิทยากรรับเชิญบรรยายในหัวข้อ “ เปิดโลกทางความคิด พิชิตเป้าหมาย”จากบริษัท Pretest

2016 วิทยากรบรรยายเรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพให้กับเจ้าหน้าที่โรงแรมในเครือ VHM

2016 วิทยากรบรรยายเรื่อง กระบวนการสร้างนวัตกรรม โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี

2016 วิทยากรบรรยายเรื่อง การใช้สถิติเบื้องต้นในงานวิจัย โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี

2017 วิทยากรบรรยายเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น บริษัท Crown food

2017 วิทยากรบรรยายเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น บริษัท Gold coin

2017 วิทยากรบรรยายเรื่อง การเขียนเรื่องเล่าเพื่อสร้างความประทับใจ โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี

2017 วิทยากรบรรยายเรื่อง การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2

2019 การพัฒนาระบบ Uitization Management ที่มีผลต่อผู้ป่วยประกันชีวิตที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล นำเสนอในงานประชุม วิชาการ HA Sounthern Regional Forum ของคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2020 วิทยากรบรรยายการเขียน Portfoilo เพื่อสมัครเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกัลยา

2021 จัดอบรมและเป็นวิทยากรบรรยายการเขียนบทความ การทำหนังสือเสียง และการทำ eBook ให้ผู้สนใจทั่วไป 3 รุ่น

2023 วิทยากรบรรยายเรื่อง “การใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ 3 รุ่น” ให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

2023 วิทยากรบรรยายเรื่อง “การพัฒนาพฤติกรรมการบริการ การสื่อสาร การพัฒนาบุคคลิกภาพ” ให้กับโรงพยาบาลควนเนียง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 3 รุ่น