รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ

เรียนออนไลน์

การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 

สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

ที่มีประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษและมีผลงานเขียนหนังสือภาษาอังกฤษอีกหลายเล่ม ระดับปริญญาตรี-โท-เอกมากว่า 10 มหาวิทยาลัยกว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

เนื้อหาหลัก สำหรับคอร์สนี้

1. main contents 

1.1 parts of speech      

1.2 clauses/ noun clause, adjective clause, adverb clause   

1.3 tenses   

1.4 subject-verb agreement

1.5 word choices / verb form

1.2 compound sentence/ complex sentence/ simple sentence

2. เนื้อที่จะทำให้ผู้เขียนสามารถเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเป็น (เขียนเป็น)

2.1 ชนิดของ essay

2.2 ส่วนประกอบของ essay

2.3 การเขียน introduction/ body/ conclusion

2.4 การเขียน central idea / การวางโครงสร้าง essay ก่อนลงมือเขียน

พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการเรียน

มีใบประกาศนียบัตรรับรอง

เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สามารถปริ้นท์ใบประกาศนียบัตรรับรองในระบบได้ทันที

โดยผู้เรียนต้องใส่ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง ตอนที่ทำการใส่ข้อมูลสมัครสมาชิก (register)

บนเว็บไซต์ chulabookcourse.com แล้ว

2,200 บาท
5 ปี