รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Intermediate English 1 (อังกฤษระดับกลาง 1)

เรียนออนไลน์

คอร์ส Intermediate English 1 (อังกฤษระดับกลาง 1)

สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอกมากว่า 10 มหาวิทยาลัยกว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

ยิ่งโลกเปลี่ยนไปการศึกษายิ่งมีความสาคัญมากเท่านั้น การศึกษาภาษาที่เป็นประตูสู่ความรู้จึงมีความสาคัญตามไปด้วย ซึ่งความรู้ส่วนมากโดยเฉพาะความรู้สมัยใหม่ก็มักจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาหรับบันทึกความรู้เหล่านั้น

ด้วยเหตุนี้การเรียนภาษาอังกฤษจึงยังถือว่าสาคัญไม่มีวันเสื่อมคลาย แต่การเรียนภาษาอังกฤษซึ่งมีโครงสร้างที่แตกต่างจากภาษาไทย มีระบบการออกเสียงที่แตกต่างจากภาษาไทย ย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย ทาให้นักเรียนไทยเจอปัญหาในการเรียนและขาดความมั่นใจในการพูด เข้าทานองเรียนเท่าไหร่ก็ไม่เก่งซักที

ในฐานะที่ผู้สอนเองจบการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งสอนภาษาอังกฤษมานานกว่า 30 ปี กว่า 10 มหาวิทยาลัยทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ที่สาคัญเขียนหนังสือวิชาการภาษาอังกฤษกว่า 65 เล่ม มีจาหน่ายขายดีตามร้านหนังสือชั้นนาทั่วประเทศ กว่า 30 ปี จึงเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างดี ดังนั้นคอร์สนี้ผู้เขียนจึงได้นาเนื้อหาตั้งแต่เบื้องต้นเช่นโครงสร้างประโยค ลักษณะคา การใช้คา ตาแหน่งของคารวมถึงการออกเสียงคายากเพื่อปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนก่อนเรียนเนื้อหาระดับกลางเช่น tenses, passive voice, if clause เป็นต้น ที่เป็นเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้น เป็นเนื้อหาที่ต่อเชื่อมจากเนื้อหาคอร์ส Basic English 1 และ 2 ซึ่งผู้เขียนมั่นใจว่าเนื้อหาในคอร์สนี้จะทาให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสาเร็จให้กับตัวเองทั้งด้านการเรียนการงานตลอดไป

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้

1. grammar หลัก ๆ เช่น noun/ adjective/ present simple/ past simple/ present continuous, future simple, question words, present perfect tense, if clause, passive voice etc.

2. much, many, little, a little, few, a few, some, any

3. Reading และ vocabulary

4. การออกเสียง และการแต่งประโยคมากมาย

5. แบบฝึกหัดที่จะทำให้คุณเข้าใจวิธีแต่งประโยคและทำข้อสอบอย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาน้อย

ผู้ที่อยากเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้นอย่างถูกวิธี

เอกสารประกอบการเรียน

1.ไฟล์ E-book Intermediate English 1

2.ไฟล์ E-book Intermediate English 1 เฉลยบนกระดาษสอน

3.ไฟล์โครงสร้างประโยค

1,500 บาท
5 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง