รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เตรียมสอบ TU-GET (Grammar Tests)

เรียนออนไลน์

คอร์สเตรียมสอบ TU-GET (Grammar Tests)

สอนโดย ผศ. ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอกมากว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

เนื้อหาหลักประกอบด้วยเรื่อง

1. อธิบายโครงสร้างภาษาอังกฤษและเนื้อหาภาษาอังกฤษละเอียดจากง่ายไปหายากตามลำดับอย่างครบถ้วนบูรณ์พร้อมยกตัวอย่างและแบบฝึกหัดประกอบ

2. นำเสนอเทคนิคการทำข้อสอบ 2.1 Error Identification 2.2 Sentence Completion 2.3 Synonym 2.4 cloze test

3. นำเสนอตัวอย่างข้อสอบและแบบฝึกหัดข้อสอบ Error Identification/ Sentence Completion/ Synonym/ cloze test พร้อมการวิเคราะห์ข้อสอบและเฉลยครบถ้วน

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่อง

ตารางสอบและโครงสร้างข้อสอบของ TU-GET, ตัวอย่างข้อสอบ TU-GET Grammar Tests, โครงสร้างภาษาที่ต้องรู้เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อสอบ, ตัวอย่างประโยคเทียบเคียงกับโครงสร้าง, คำนาม ชนิดของคำนาม ตำแหน่งและหน้าที่, การเติม s, es ที่นามและกริยาช่องที่ 1 แบบง่ายสุดๆ, การเติม es ที่คำนามและกริยช่องที่ 1, การเติม s, es ที่นามและกริยาลงท้ายด้วย y, การเติม s, es ที่นามและกริยาลงท้ายด้วย o, ตำแหน่งและคำลงท้ายคำนาม,คำนามที่ควรรู้อื่นๆ ทั้งนับได้และนับไม่ได้, ข้อสอบและวิธีวิเคราะห์ข้อสอบ noun, การใช้สรรพนามอย่างละเอียด,แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยเนื้อหา pronoun, หลากหลายกับการใช้ adjective, รูปร่าง ตำแหน่งคำคุณศัพท์และคำคุณศัพท์ซ้อนกันหลายตัว, ตัวอย่างข้อสอบ adjective พร้อมเฉลย, การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์, ตัวอย่างข้อสอบ adjective รูปการเปรียบเทียบและความรู้ภาษาอังกฤษอีกหลากหลายหัวข้อจากคอร์สเรียนนี้

คอร์สนี้มีเป้าหมายเพื่อการเรียนรู้โครงสร้างภาษาอังกฤษและการแปลประโยคภาษาอังกฤษเป็นไทยอย่างถูกต้อง

เหมาะสำหรับ

นักศึกษา ครู อาจารย์และบุคคลทั่วไป

เอกสารประกอบการเรียน

ไฟล์พิชิตข้อสอบ TU-GET

1,900 บาท
5 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง